สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
         
          สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ที่มีความขยัน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2562
          ว่าที่ร้อยตรี จิรชัย บูรณะฤทธิ์ทวี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า เนื่องด้วย สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (พื้นที่ปกติ) จำนวน 1 อัตรา
          โดยปฏิบัติงานในด้านต่างๆได้ ด้านการวางแผน 1.) สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย และข้อมูลบริบทของชุมชนในตำบลตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ประกอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ชุมชน 2.) การจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ตามภาระงานที่รับผิดชอบ 3.) จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกับผู้บังคับบัญชา ด้านดำเนินการ สามารถนำแผนปฏิบัติงานไปสู่กรปฏิบัติโดย 1.) จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือหรือผู้ลืมหนังสือ ตามเกณฑ์ที่กำหนด หากในพื้นที่ ที่รับผิดชอบไม่มีผู้ไม่รู้หนังสือหรือผู้ลืมหนังสือ ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตามเกณฑ์ที่กำหนด 2.) ร่วมกับครู กศน.ตำบล ในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน การจัดการเรียนรู้ ในภารกิจศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบล ศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบล ศูนย์ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาธิปไตยประจำตำบล และศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตประจำตำบล โดยยึดหลักการใช้ กศน.ตำบลเป็นฐาน 3.) จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 4.) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ด้านการตรวจสอบและประเมินผล 1.) ติดตามผลการจัดการศึกษาในภารกิจศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบล ศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบล ศูนย์ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาธิปไตยประจำตำบล อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งต่อ 1 กิจกรรม โดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล และรายงานสรุปในภาพรวมแต่ละงาน 2.) พิจารณาจำนวนร้อยละผู้จบหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรของผู้เรียนและผู้รับบริการให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด ด้านการปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 1.) สรุปผลการปฏิบัติงาน หรือความสำเร็จของงานที่ได้ดำเนินการ 2.) นำเสนอผลการปฏิบัติงานเห็นว่าต้องปรับปรุง และพัฒนาโดยให้มีแนวทางพัฒนาปรับปรุงที่ชัดเจน 3.) มีผลปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) อย่างน้อย 1 ผลงาน
          สำหรับผู้ที่มีความสนใจสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการ โทร 053

ข่าวจาก :
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำพูน