สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000665648
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ ทั่วไป
เรื่อง : การประชาสัมพันธ์ยุคหลอมรวมสื่อ (Convergence Public Relations)
เรียบเรียงโดย : นางนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ
ป้อนข้อมูลโดย :

การประชาสัมพันธ์ยุคหลอมรวมสื่อ (Convergence Public Relations) เป็นความท้าทายของนักประชาสัมพันธ์ ในการเลือกใช้ Social Media และ Social Network มาช่วยงานประชาสัมพันธ์ อาทิ Facebook, Twitter, YouTube, Blog, Line, Instragram ด้วยเหตุเพราะปัจจุบัน ผู้รับสารมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคข้อมูล นิยมเสพข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย ไม่เพียงแค่ ดูทีวี ฟังวิทยุ อ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสาร แต่ในยุคดิจิทัล ผู้รับสาร ดู-ฟัง-อ่าน ผ่าน สมาร์ทโฟน เทปแล็ต และคอมพิวเตอร์ เหล่านี้เองที่ทำให้องค์กรสื่อและองค์กรประชาสัมพันธ์ต้องปรับตัว เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มผู้รับสารอย่างความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ด้วยเหตุนี้ นักประชาสัมพันธ์จำเป็นต้องพัฒนาตนเองด้วยเช่นกัน ด้วยการนำ Multi – Skill มาใช้ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น การเขียนข่าว การถ่ายภาพ การถ่ายและตัดต่อวิดีโอบน Smart phone การผลิต Infographic และการเลือกใช้ Social Media อย่างชาญฉลาด โดยเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก มีการวางแผนและเตรียมข้อมูลล่วงหน้าเพื่อให้การประชาสัมพันธ์ในแต่ละครั้งเกิดประสิทธิผลตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นั่นเอง
ที่มา : ภาพประกอบ : http://www.joburgservices.co.za/public-relations-in-johannesburg/ http://prsastlouis.org/images/news/PRSA_August_Event.jpg
28 พฤศจิกายน 2560

“จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”
        ๔๔ ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน ยังคงมีแนวโน้มการพัฒนาที่มั่นคงอย่างเสมอต้นเสมอปลาย จนกลายเป็นแบบอย่างที่ดีของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว และพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศ
ตามดูผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่เหลี่ยงเจียง นครฉงชิ่ง
        ความเจริญก้าวหน้าด้านดิจิทัลของจีน ถือว่าอยู่ในระดับแถวหน้า โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง จนเกิดเป็นสวนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลของฉงชิ่ง เหลียงเจียง (Chongqing Liangjiang Industry Economy Park) ซึ่งเศรษฐกิจดิจิทัลของฉงชิ่ง เหลียงเจ
“เสน่ห์นครฉงชิ่ง”
        จากการที่สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ได้เชิญบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ และสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ คณะสื่อมวลชน เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมกระชับความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างประเทศ จีน – ไทย ณ เม
การผลิตรายการให้ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย
        
การประชุมความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างประเทศจีน เอเชียใต้ และประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
        การประชุมความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างประเทศจีนและประเทศเอเชียใต้ ครั้งที่ ๒ เน้นย้ำในการสร้างความร่วมมือด้านสื่อมวลชนในการการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนสำหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกับประชาชนในประเทศจีน ประเทศเอเชียใต้ และประเทศเอเชียตะวั
การเล่าเรื่องแบบสื่อสารสองทาง (Interactive Storytelling)
        
การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์
        การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์
8 เทคนิคง่ายๆ ถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE
        8 เทคนิคง่ายๆ ถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE
ขั้นตอนการ "เปลี่ยนออฟฟิศให้สมาร์ทด้วย Paperless Office" ของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
        ขั้นตอนการดำเนินงาน Paperless office ของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
QR Code ในงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0
        QR Code ในงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0
บทความ ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 111 (จาก 1102 บทความ)
    
User Login
Name : 
Pwd : 
job : 
ข่าวรอบเมืองเหนือ
24 ก.ค. 62 / 12:33:28
สนธิกำลังจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษภายในเรือนจำจังหวัดลำพูน เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามที่ไม่ให้มีไว้ในเรือนจำ
24 ก.ค. 62 / 12:31:25
อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย 5 ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตมากยิ่งขึ้น
24 ก.ค. 62 / 12:26:51
จังหวัดลำพูนจัดเวที”ลำไยคือหละปูน หละปูนคือลำไย” และการจัดทำข้อตกลงซื้อขายลำไยอินทรีย์ (MOU) ปีที่ 3 ของเกษตรกรเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน
24 ก.ค. 62 / 12:13:39
จังหวัดแพร่เตรียมจัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้กับผู้สมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
24 ก.ค. 62 / 11:49:31
เชียงใหม่จัดประชุมถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ
24 ก.ค. 62 / 11:38:49
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดน่าน ประสบปัญหาหนอนกระทู้ ระบาดหนัก ยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดน่าน
24 ก.ค. 62 / 11:33:00
ตำรวจพะเยาภูธรจังหวัดพะเยา จัดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ออกเปลี่ยนหลอดไฟหน้า –ไฟท้ายรถจักรยานยนต์ฟรี
24 ก.ค. 62 / 11:22:05
การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่
24 ก.ค. 62 / 11:17:48
อำเภอฝาง จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เเละรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
24 ก.ค. 62 / 11:11:11
ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่น่านเมืองรองยอดฮิต นำร่องผลักดันกฎหมายเสริมทัพท่องเที่ยวไทย
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
อุณหภูมิ เชียงใหม่

ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph