สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000665177
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ ทั่วไป
เรื่อง : การพูดในที่ชุมชน (Public Speaking)
เรียบเรียงโดย : นางนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ
ป้อนข้อมูลโดย :

การพูดในที่ชุมชนหรือการพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking) ต่อหน้าผู้ฟังเป็นจำนวนมาก สิ่งสำคัญที่ผู้พูดต้องตระหนัก คือ ปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ฟัง อาจเรียกได้ว่าการพูดต่อหน้าชุมชนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พูดได้แสดงความสามารถเฉพาะตัวที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ และจำเป็นต้องมีการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ
วิธีการพูดในชุมชน จำแนกได้ 4 วิธีการ คือ พูดแบบท่องจำ คือ การจำเรื่องที่จะพูดแต่ปรับเป็นการพูดที่เป็นธรรมชาติ มีลีลา จังหวะ เหมาะสม พูดแบบมีต้นฉบับ คือ การพูดไปอ่านไป จากบทพูดที่เตรียมมา ควรสบตามผู้ฟังเป็นระยะและไม่ควรก้มหน้าก้มตาอ่าน พูดจากความเข้าใจ คือ การพูดที่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า จดจำเฉพาะหัวข้อสำคัญ ๆ พูดออกมาด้วยความเข้าใจอย่างเป็นธรรมชาติ และพูดแบบกระทันหัน คือ การพูดโดยไม่มีโอกาสเตรียมตัวเลย กรณีนี้ผู้พูดต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และลำดับความคิดตลอดจนเนื้อหาในการพูดให้สอดคล้องกับเรื่องที่ได้รับมอบหมาย
การพูดทั้ง 4 แบบนี้ เป็นวิธีการพูดต่อผู้ฟังในที่สาธารณะ ผู้พูดจะใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย เนื้อหาที่ได้รับมอบหมายให้พูด โอกาส ช่วงเวลา และสถานการณ์ที่เหมาะสม ฉะนั้นการฝึกพูดในที่ชุมชนจึงเป็นวิธีหนึ่งในการปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการทำหน้าที่นักพูดที่ดี
ที่มา : ที่มา http://www.local.moi.go.th
12 มกราคม 2561

“จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”
        ๔๔ ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน ยังคงมีแนวโน้มการพัฒนาที่มั่นคงอย่างเสมอต้นเสมอปลาย จนกลายเป็นแบบอย่างที่ดีของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว และพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศ
ตามดูผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่เหลี่ยงเจียง นครฉงชิ่ง
        ความเจริญก้าวหน้าด้านดิจิทัลของจีน ถือว่าอยู่ในระดับแถวหน้า โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง จนเกิดเป็นสวนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลของฉงชิ่ง เหลียงเจียง (Chongqing Liangjiang Industry Economy Park) ซึ่งเศรษฐกิจดิจิทัลของฉงชิ่ง เหลียงเจ
“เสน่ห์นครฉงชิ่ง”
        จากการที่สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ได้เชิญบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ และสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ คณะสื่อมวลชน เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมกระชับความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างประเทศ จีน – ไทย ณ เม
การผลิตรายการให้ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย
        
การประชุมความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างประเทศจีน เอเชียใต้ และประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
        การประชุมความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างประเทศจีนและประเทศเอเชียใต้ ครั้งที่ ๒ เน้นย้ำในการสร้างความร่วมมือด้านสื่อมวลชนในการการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนสำหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกับประชาชนในประเทศจีน ประเทศเอเชียใต้ และประเทศเอเชียตะวั
การเล่าเรื่องแบบสื่อสารสองทาง (Interactive Storytelling)
        
การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์
        การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์
8 เทคนิคง่ายๆ ถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE
        8 เทคนิคง่ายๆ ถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE
ขั้นตอนการ "เปลี่ยนออฟฟิศให้สมาร์ทด้วย Paperless Office" ของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
        ขั้นตอนการดำเนินงาน Paperless office ของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
QR Code ในงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0
        QR Code ในงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0
บทความ ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 111 (จาก 1102 บทความ)
    
User Login
Name : 
Pwd : 
job : 
ข่าวรอบเมืองเหนือ
17 ก.ค. 62 / 16:12:00
อบจ.เชียงใหม่ จับมือ อบต.เมืองแหง พัฒนาสวนสาธารณะเวียงแหง
17 ก.ค. 62 / 15:59:50
จ.ลำปาง กำหนดจัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ 67 พรรษา ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562
17 ก.ค. 62 / 15:58:06
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกเสริมนวดน้ำมันหอมระเหยหมอนวดไทยรับการท่องเที่ยวอ่างน้ำปี้ฯ เชียงม่วน
17 ก.ค. 62 / 15:52:37
ตำรวจแม่อาย จับ ปรับ มอเตอร์ไซค์ ดัดแปลงสภาพ อย่างต่อเนื่อง
17 ก.ค. 62 / 15:12:05
สพป.ลำปาง เขต 1 จัดอบรม การสร้างภูมิคุ้มกัน และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
17 ก.ค. 62 / 15:03:38
น่าน-ฝนทิ้งช่วงแล้งจัดทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำหมู่บ้านประมงปากนายเหนือเขื่อนสิริกิติ์แห้งน้ำต่ำสุดรอบ 5 ปี
17 ก.ค. 62 / 14:42:49
ชาว อ.สบปราบ จ.ลำปาง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันไข้เลือดออก และไวรัสซิก้า
17 ก.ค. 62 / 14:26:55
บรรยากาศการทำบุญ ไหว้พระ เนื่องในวันเข้าพรรษา ที่จังหวัดเชียงใหม่
17 ก.ค. 62 / 12:21:18
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย
17 ก.ค. 62 / 12:00:44
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ย้อนเวลาหาปู่ไดโนเสาร์ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
อุณหภูมิ เชียงใหม่

ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph