สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000663146
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ ทั่วไป
เรื่อง : 4-D Planning การคิดและออกแบบ Campaign งานประชาสัมพันธ์
เรียบเรียงโดย : นางสาวกรรณิการ์ ลังการ์พินธุ์ สขร.สปข.3
ป้อนข้อมูลโดย :

ปัจจุบันในโลกยุคดิจิทัล พัฒนาการของการสื่อสารก้าวไปสู่รูปแบบใหม่ ที่เรียกกันว่า สื่อ “Application” และสื่อ “New Media” ทำให้ผู้รับสารมีช่องทางการรับสาร และเลือกรับสารที่ตนเองสนใจมากขึ้น ดังนั้นงานประชาสัมพันธ์จึงมีความจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ เพื่อสร้างความสนใจ เกิดการรับรู้ ความร่วมมือ และนำไปสู่การยอมรับข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ของกลุ่มเป้าหมาย
การสร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ การคิดและออกแบบ Campaign รูปแบบใหม่ โดยใช้ หลัก 4-D Planning อันประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การค้นพบ (Discovery) คือ การสำรวจ ทำความเข้าใจกับปัญหา และสรุปผลปัญหาที่ชัดเจน ขั้นตอนที่ 2 การพลิกไอเดีย (Disruption) คือ การกำหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่แตกต่าง โดยใช้สื่อที่เหมาะสม ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนที่ 3 การกระจายไอเดีย (Disparity) คือ การวางแผนการประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมาย โดยกำหนดช่องทาง ระยะเวลา และ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล (Determine) คือ การวัดและประเมินผลกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
การคิดและออกแบบ Campaign ที่โดนใจ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การประชาสัมพันธ์ประสบความสำเร็จ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทำให้เกิดความสนใจ สร้างการรับรู้ เข้าใจ การยอมรับ และนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรอีกด้วย
ที่มา : หัวข้อการวางแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล โดย อ.ปาณิดล ชัยปาณี การอบรมนักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR รุ่นที่ 4 กรมประชาสัมพันธ์
3 กันยายน 2561

การประชุมความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างประเทศจีน เอเชียใต้ และประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
        การประชุมความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างประเทศจีนและประเทศเอเชียใต้ ครั้งที่ ๒ เน้นย้ำในการสร้างความร่วมมือด้านสื่อมวลชนในการการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนสำหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกับประชาชนในประเทศจีน ประเทศเอเชียใต้ และประเทศเอเชียตะวั
การเล่าเรื่องแบบสื่อสารสองทาง (Interactive Storytelling)
        
การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์
        การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์
8 เทคนิคง่ายๆ ถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE
        8 เทคนิคง่ายๆ ถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE
ขั้นตอนการ "เปลี่ยนออฟฟิศให้สมาร์ทด้วย Paperless Office" ของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
        ขั้นตอนการดำเนินงาน Paperless office ของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
QR Code ในงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0
        QR Code ในงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0
4-D Planning การคิดและออกแบบ Campaign งานประชาสัมพันธ์
        4-D Planning การคิดและออกแบบ Campaign งานประชาสัมพันธ์
การเตรียมตัวพูดในที่ชุมชน
        การเตรียมตัวพูดในที่ชุมชน
การพูดในที่ชุมชน (Public Speaking)
        การพูดในที่ชุมชนหรือการพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking) ต่อหน้าผู้ฟังเป็นจำนวนมาก สิ่งสำคัญที่ผู้พูดต้องตระหนัก
การประชาสัมพันธ์ยุคหลอมรวมสื่อ (Convergence Public Relations)
        การประชาสัมพันธ์ยุคหลอมรวมสื่อ (Convergence Public Relations)
บทความ ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 110 (จาก 1098 บทความ)
    
User Login
Name : 
Pwd : 
job : 
ข่าวรอบเมืองเหนือ
20 มิ.ย. 62 / 22:00:33
เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง จัดพิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศน์นักศึกษา
20 มิ.ย. 62 / 19:30:40
แม่ฮ่องสอนเตรียมนำสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP แสดงในงาน Lanna Expo 2019 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม นี้
20 มิ.ย. 62 / 18:47:42
ชาวบ้านระดมกำลังควบคุมเพลิงเหตุไหม้บ้าน พบเงินสดกว่า 5 หมื่นบาท
20 มิ.ย. 62 / 17:20:45
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมไทยล้านนาสปา แถลงการจัดการประชุมวิชาการสปา และมอบรางวัล Chiang Mai SPA Award 2019
20 มิ.ย. 62 / 16:57:07
สำนักงานทางหลวงที่ 1 ประชุมชี้แจงขอบเขตการดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 121 ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 108
20 มิ.ย. 62 / 16:54:22
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำพูน ในพื้นที่อำเภอบ้านธิ
20 มิ.ย. 62 / 16:53:54
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเสวนาภารกิจจัดการวิกฤตหมอกควันภาคเหนือ เพื่อพัฒนาการสื่อสารสู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
20 มิ.ย. 62 / 16:50:44
สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ และสภายุวพุทธิสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการคัดเลือก “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ประจำปี 2562
20 มิ.ย. 62 / 16:48:22
ทีมรณรงค์และจิตอาสาจังหวัดแม่ฮ่องสอน รณรงค์สัปดาห์ไข้เลือดออกอาเซียน ตั้งเป้าสถานที่ราชการ โรงเรียนทุกแห่ง ปลอดลูกน้ำยุงลาย
20 มิ.ย. 62 / 16:23:19
ชาวอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อความยั่งยืนทางเกษตร เฉลิมพระเกียรติอันเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
อุณหภูมิ เชียงใหม่

ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph