สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000669259
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ เทคโนโลยีวิทยุโทรทัศน์
เรื่อง : การเล่าเรื่องแบบสื่อสารสองทาง (Interactive Storytelling)
เรียบเรียงโดย : นรรศนันท์ ปัญญา
ป้อนข้อมูลโดย :

การเล่าเรื่องแบบสื่อสารสองทาง เป็นรูปแบบการเล่าเรื่องแบบหนึ่ง ที่ใช้กระบวนการเล่าเป็นเรื่องราวนิยาย การเล่าแบบนิทาน หรือเป็นเรื่องเล่าร้อยต่อกัน ซึ่งเป็นการสร้างอารมณ์ร่วมให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนได้เดินทางไปกับเรื่องเล่านั้น ทำให้เกิดการจดจำและกลับมาติดตามอย่างต่อเนื่อง และยังเกิดการส่งต่อข้อความหรือเอาไปเล่าต่อได้ รวมไปถึงยังสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริโภคกับเรื่องราวเหล่านั้น ซึ่งรูปแบบดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่นำมาใช้กับการเล่นเกมหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการมาเล่นและมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับเกมนั้น โดยการที่จะสามารถดึงผู้บริโภคให้เข้ามามีส่วนร่วมได้ รูปแบบการสื่อสารดังกล่าว ต้องมีความสนุก ให้ความรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ กับผู้บริโภค สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่เข้ามาเล่น
ปัจจุบัน การเล่าเรื่องแบบสื่อสารสองทาง (Interactive Storytelling) ถูกนำมาใช้ทางสื่อโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook และ Instagram ไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทสินค้า ละคร หรือภาพยนต์ สำหรับ ข้อดีในการเล่าเรื่องแบบสื่อสารสองทาง (Interactive Storytelling) นั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเนื้อหาที่จะสื่อสาร โดยสามารถสร้างความน่าสนใจและสามารถสอดแทรกเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เข้าไปได้อย่างแนบเนียนอีกด้วย ผู้บริโภคจะใช้เวลาและใช้ปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหานั้นได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อผู้บริโภคนั้นได้รู้สึกได้ตอบโต้ หรือได้ทำการเรียนรู้ผ่านการลงมือ ที่ทำเรียนรู้มากกว่าการอ่านอย่างเดียวนั้นเอง ทำให้เกิดความจำขึ้นมาอย่างระยะเวลายาวนาน และจะทำให้ผู้บริโภคยังใช้เวลาและสนุกกับสิ่งที่ปฏิสัมพันธ์โดยไม่รู้ตัว ซึ่งยังสามารถส่งผลไปถึงการแชร์ต่อไปได้อย่างมากอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้ยังสามารถเก็บข้อมูลของผู้บริโภคที่แสดงความสนใจหรือแสดงความคิดเห็นผ่านเรื่องราวที่ได้สื่อสารออกไป ทำให้สามารถทำให้เข้าใจผู้บริโภคได้มากขึ้นนอกจากการใช้ข้อมูล และสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้มาสร้างเนื้อหาให้ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมาย ทำให้เรื่องราวที่นำเสนอสามารถดึงดูดใจและเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น
ที่มา : การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค “ABU New Media Workshop: Interactive Storytelling Building Engaging Digital Narratives”
2 พฤษภาคม 2562

“จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”
        ๔๔ ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน ยังคงมีแนวโน้มการพัฒนาที่มั่นคงอย่างเสมอต้นเสมอปลาย จนกลายเป็นแบบอย่างที่ดีของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว และพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศ
ตามดูผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่เหลี่ยงเจียง นครฉงชิ่ง
        ความเจริญก้าวหน้าด้านดิจิทัลของจีน ถือว่าอยู่ในระดับแถวหน้า โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง จนเกิดเป็นสวนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลของฉงชิ่ง เหลียงเจียง (Chongqing Liangjiang Industry Economy Park) ซึ่งเศรษฐกิจดิจิทัลของฉงชิ่ง เหลียงเจ
“เสน่ห์นครฉงชิ่ง”
        จากการที่สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ได้เชิญบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ และสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ คณะสื่อมวลชน เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมกระชับความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างประเทศ จีน – ไทย ณ เม
การผลิตรายการให้ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย
        
การประชุมความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างประเทศจีน เอเชียใต้ และประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
        การประชุมความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างประเทศจีนและประเทศเอเชียใต้ ครั้งที่ ๒ เน้นย้ำในการสร้างความร่วมมือด้านสื่อมวลชนในการการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนสำหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกับประชาชนในประเทศจีน ประเทศเอเชียใต้ และประเทศเอเชียตะวั
การเล่าเรื่องแบบสื่อสารสองทาง (Interactive Storytelling)
        
การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์
        การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์
8 เทคนิคง่ายๆ ถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE
        8 เทคนิคง่ายๆ ถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE
ขั้นตอนการ "เปลี่ยนออฟฟิศให้สมาร์ทด้วย Paperless Office" ของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
        ขั้นตอนการดำเนินงาน Paperless office ของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
QR Code ในงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0
        QR Code ในงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0
บทความ ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 111 (จาก 1102 บทความ)
    
User Login
Name : 
Pwd : 
job : 
ข่าวรอบเมืองเหนือ
19 ก.ย. 62 / 06:33:38
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เปิดฝึกอาชีพหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
19 ก.ย. 62 / 06:32:46
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดงานแสดงมุฑิตาจิตแก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
19 ก.ย. 62 / 06:31:53
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชิญชวนธงฟ้าประชารัฐเข้าร่วมโครงการ ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
19 ก.ย. 62 / 06:31:10
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด ประจำปี 2562
19 ก.ย. 62 / 06:30:20
จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนดจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดการค้าชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนรัฐคะยาที่อำเภอขุนยวม
19 ก.ย. 62 / 06:29:14
รพ.พะเยา เชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ พระบรมราชชนก
19 ก.ย. 62 / 06:26:15
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกหมอนวดพิการ รองรับบริการและท่องเที่ยว จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก จ.พะเยา
18 ก.ย. 62 / 19:19:52
สืีอมวลชนแพร่เปิดรับบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัยอุบลราชธานี
18 ก.ย. 62 / 18:27:30
องคมนตรีประชุมติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์พื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่
18 ก.ย. 62 / 17:54:10
สำนักงาน กศน.นำบุคลากรศึกษาดูงาน สปข. 3
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
อุณหภูมิ เชียงใหม่

ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph