สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000677664
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ เทคโนโลยีวิทยุโทรทัศน์
เรื่อง : การประชุมความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างประเทศจีน เอเชียใต้ และประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
เรียบเรียงโดย : ศรีสุข อาชา
ป้อนข้อมูลโดย :

การประชุมความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างประเทศจีนและประเทศเอเชียใต้ ครั้งที่ ๒ ณ เมืองยู่ซี มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ปิดฉากลงแล้วอย่างงดงามท่ามกลางมิตรภาพที่มีร่วมกันของผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ เมืองยู่ซี มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยที่ประชุมได้มีการเน้นย้ำในการสร้างความร่วมมือด้านสื่อมวลชนในการการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนสำหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกับประชาชนในประเทศจีน ประเทศเอเชียใต้ และประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการสร้างความเข้าใจสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้ง โดยเป็นการสร้างหุ้นส่วนที่ได้ประโยชน์จากความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศจีน เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในด้านความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างประเทศจีนและเอเชียใต้ ที่ประชุมได้เน้นย้ำในมิติการทำงานร่วมกันของสื่อมวลชนจีนและสื่อมวลชนจากประเทศเอเชียใต้ให้สามารถทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ครอบคลุมในระดับภูมิภาคและมีการบูรณาการนวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสใหม่ในการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ขณะที่ความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างประเทศจีนและประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีการเน้นย้ำให้เกิดการทำงานร่วมกันในทุกด้าน เพื่อนำไปสู่การเจรจาในระดับภูมิภาค การสื่อสาร และการพัฒนา
สำหรับการประชุมความร่วมมือด้านสื่อมวลชนเอเชียใต้ เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมความร่วมมือจีน-เอเชียใต้ ครั้งที่ ๒ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐๐ คน เป็นผู้แทนสื่อมวลชนทั้งจากภาครัฐบาลและเอกชนจากกลุ่มประเทศเอเชียใต้ เช่น อินเดีย เนปาล บังกลาเทศ และปากีสถาน กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น พม่า ลาว กัมพูชา และไทย ในส่วนของประเทศไทยมีผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔ คน นอกจากนี้ยังมีสื่อมวลชนของประเทศจีนจากมณฑลยูนนานเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
ที่มา : การประชุมความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างประเทศจีนและประเทศเอเชียใต้ ครั้งที่ ๒
20 มิถุนายน 2562

“จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”
        ๔๔ ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน ยังคงมีแนวโน้มการพัฒนาที่มั่นคงอย่างเสมอต้นเสมอปลาย จนกลายเป็นแบบอย่างที่ดีของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว และพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศ
ตามดูผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่เหลี่ยงเจียง นครฉงชิ่ง
        ความเจริญก้าวหน้าด้านดิจิทัลของจีน ถือว่าอยู่ในระดับแถวหน้า โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง จนเกิดเป็นสวนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลของฉงชิ่ง เหลียงเจียง (Chongqing Liangjiang Industry Economy Park) ซึ่งเศรษฐกิจดิจิทัลของฉงชิ่ง เหลียงเจ
“เสน่ห์นครฉงชิ่ง”
        จากการที่สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ได้เชิญบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ และสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ คณะสื่อมวลชน เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมกระชับความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างประเทศ จีน – ไทย ณ เม
การผลิตรายการให้ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย
        
การประชุมความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างประเทศจีน เอเชียใต้ และประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
        การประชุมความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างประเทศจีนและประเทศเอเชียใต้ ครั้งที่ ๒ เน้นย้ำในการสร้างความร่วมมือด้านสื่อมวลชนในการการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนสำหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกับประชาชนในประเทศจีน ประเทศเอเชียใต้ และประเทศเอเชียตะวั
การเล่าเรื่องแบบสื่อสารสองทาง (Interactive Storytelling)
        
การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์
        การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์
8 เทคนิคง่ายๆ ถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE
        8 เทคนิคง่ายๆ ถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE
ขั้นตอนการ "เปลี่ยนออฟฟิศให้สมาร์ทด้วย Paperless Office" ของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
        ขั้นตอนการดำเนินงาน Paperless office ของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
QR Code ในงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0
        QR Code ในงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0
บทความ ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 111 (จาก 1102 บทความ)
    
User Login
Name : 
Pwd : 
job : 
ข่าวรอบเมืองเหนือ
15 พ.ย. 62 / 22:43:23
สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชนบ้านรักไทยแม่ฮ่องสอน
15 พ.ย. 62 / 20:26:43
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เร่งทุกหน่วยงานบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
15 พ.ย. 62 / 17:39:42
เชียงใหม่ เตรียมจัดประชุม C-MEX 20 ด้านการบริหารสาธารณภัยจากปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่
15 พ.ย. 62 / 17:20:23
หอการค้าแพร่ เชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อสนับสนุนร่างกฎหมายอากาศสะอาดฉบับประชาชน
15 พ.ย. 62 / 17:01:41
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัวข้าวสายพันธุ์ใหม่อุตสาหกรรมข้าวไทย
15 พ.ย. 62 / 16:51:14
จังหวัดลำพูนจัดทำแผนการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำพูน ประจำปี2563
15 พ.ย. 62 / 16:44:47
รองอธิบดีกรมอุทยานฯ รุดเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.หน่วยพิทักษ์ป่าแจ้ซ้อน ที่เหยียบกับดักนายพรานถูกปืนยิงใส่ได้รับบาดเจ็บ
15 พ.ย. 62 / 16:34:50
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนำ พตส.10 ดูงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัดเชียงราย
15 พ.ย. 62 / 16:29:02
"ร่วมมือกัน เราทำได้"
15 พ.ย. 62 / 15:56:49
จังหวัดแพร่ เตรียมจัดแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเขตการแข่งขันที่ 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
อุณหภูมิ เชียงใหม่

ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph