สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000669261
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ ประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ตามดูผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่เหลี่ยงเจียง นครฉงชิ่ง
เรียบเรียงโดย : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
ป้อนข้อมูลโดย :

จากการศึกษาดูงานดังกล่าวของคณะสื่อมวลชนไทย ทำให้ทราบสวนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลของฉงชิ่ง จะเป็นพื้นที่สวนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลที่น่าสนใจมาก ตั้งแต่ในเรื่องของการส่งเสริมข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีอัจฉริยะของฉงชิ่ง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของตลาดสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล The Park หรือสวนอุตสาหกรรมแห่งนี้จึงได้กลายเป็นแนวหน้าสำหรับการพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีอัจฉริยะในฉงชิ่งเป็นอย่างมาก เศรษฐกิจดิจิทัลที่นี่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงล มีข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในการส่งเสริมการรวมอินเทอร์เน็ตข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และปัญญาประดิษฐ์กับเศรษฐกิจที่สามารถทำได้จริง
สำหรับการพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่ได้ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดนิ่ง นำไปสู่การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่ใหม่เหลียงเจียง นอกจากนี้ยังช่วยให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก้าวไปสู่การพัฒนาคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง สวนดังกล่าวนี้ ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างแพลตฟอร์มนวัตกรรม ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ มีการวิจัยและพัฒนาในระดับจังหวัดสูงมาก นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญมาดูแลอีกมากมาย
พื้นที่ใหม่เหลียงเจียง มีการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่นำโดยข้อมูลขนาดใหญ่ การก่อสร้างฐานการสาธิตสำหรับผู้ประกอบการและนวัตกรรมและโซนสาธิตนวัตกรรมแห่งชาติจะถูกเร่ง ซึ่งจะช่วยในการสร้างระบบนโยบายที่ดีขึ้นสำหรับการสนับสนุนนวัตกรรมซึ่งถ้ามองด้านการค้าขายระหว่างประเทศ มีการเชื่อมโยงจากจีนมาไทย และต่อไปก็จะมีการเชื่อมโยงสินค้าไทยส่งมาขายในประเทศจีนมากขึ้น ขณะเดียวกันจีนยังคงตระหนักให้ประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อม รู้จักการประหยัดพลังงาน โดยการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า แทนการใช้รถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมัน เป็นต้น
สวนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลของฉงชิ่ง เหลียงเจียง ครอบคลุมพื้นที่การวางแผนทั้งหมด ๔๐.๘ ตารางกิโลเมตร เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นกลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัลในฉงชิ่ง คาดว่าภายในปี ๒๕๖๓ มูลค่าผลผลิตรวมของสวนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลของฉงชิ่งเหลียงเจียง จะสูงถึง ๕๐ พันล้านหยวน (๗.๘๑ พันล้านดอลลาร์) ซึ่งบริษัทที่เข้ามาร่วมนี้ ได้มีบริษัทของ Alibaba, Baidu และ China Coal Technology Engineering Group ได้จัดตั้งสำนักงานในสวนสาธารณะ ซึ่งโครงการที่ลงนามส่วนใหญ่จะเป็นการเงิน การบริการที่ทันสมัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อุทยานแห่งนี้จะพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานดิจิตอลอุตสาหกรรมประยุกต์ดิจิตอล และอุตสาหกรรมบริการดิจิตอลและจะส่งเสริมการพัฒนาแบบบูรณาการของข้อมูลขนาดใหญ่ได้แก่ การรวบรวมการจัดเก็บการทำความสะอาด การวิเคราะห์การสร้างภาพและการแลกเปลี่ยนปริมาณข้อมูล เป็นต้น
ในพื้นที่แห่งนี้ เจ้าหน้าที่ได้มีการตั้งความหวังไว้ว่า "ภายในปี ๒๕๖๓ จะมี บริษัทเศรษฐกิจดิจิทัลมากกว่า ๓,๐๐๐ แห่งตั้งรกรากอยู่ในสวนสาธารณะ จะมีการแนะนำและปลูกฝัง บริษัท ชั้นนำ ๓๐ แห่งในเศรษฐกิจดิจิทัล จากนั้นสวนอุตสาหกรรมจะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจข้อมูลขนาดใหญ่ โดยมีเป้าหมายเพื่อบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น บิ๊ก ดาต้า ปัญญาประดิษฐ์ โมบายอินเทอร์เน็ตอีกกว่า ๑๐๐ แห่ง เป็นต้น ซึ่งเขตเศรษฐกิจใหม่เหลี่ยงเจียง นครฉงชิ่ง แห่งนี้ รัฐบาลท้องถิ่นยังได้วางแผนที่จะเพิ่มการสนับสนุนและปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อรองรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ต่อไปอีกด้วย นี่คือความก้าวหน้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่เหลี่ยงเจียง นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ที่มา : การเดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมกระชับความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างประเทศ จีน – ไทย ณ เมืองฉงชิ่ง และเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๓ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
13 กรกฎาคม 2562

“จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”
        ๔๔ ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน ยังคงมีแนวโน้มการพัฒนาที่มั่นคงอย่างเสมอต้นเสมอปลาย จนกลายเป็นแบบอย่างที่ดีของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว และพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศ
ตามดูผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่เหลี่ยงเจียง นครฉงชิ่ง
        ความเจริญก้าวหน้าด้านดิจิทัลของจีน ถือว่าอยู่ในระดับแถวหน้า โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง จนเกิดเป็นสวนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลของฉงชิ่ง เหลียงเจียง (Chongqing Liangjiang Industry Economy Park) ซึ่งเศรษฐกิจดิจิทัลของฉงชิ่ง เหลียงเจ
“เสน่ห์นครฉงชิ่ง”
        จากการที่สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ได้เชิญบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ และสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ คณะสื่อมวลชน เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมกระชับความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างประเทศ จีน – ไทย ณ เม
การผลิตรายการให้ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย
        
การประชุมความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างประเทศจีน เอเชียใต้ และประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
        การประชุมความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างประเทศจีนและประเทศเอเชียใต้ ครั้งที่ ๒ เน้นย้ำในการสร้างความร่วมมือด้านสื่อมวลชนในการการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนสำหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกับประชาชนในประเทศจีน ประเทศเอเชียใต้ และประเทศเอเชียตะวั
การเล่าเรื่องแบบสื่อสารสองทาง (Interactive Storytelling)
        
การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์
        การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์
8 เทคนิคง่ายๆ ถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE
        8 เทคนิคง่ายๆ ถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE
ขั้นตอนการ "เปลี่ยนออฟฟิศให้สมาร์ทด้วย Paperless Office" ของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
        ขั้นตอนการดำเนินงาน Paperless office ของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
QR Code ในงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0
        QR Code ในงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0
บทความ ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 111 (จาก 1102 บทความ)
    
User Login
Name : 
Pwd : 
job : 
ข่าวรอบเมืองเหนือ
19 ก.ย. 62 / 13:12:44
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
19 ก.ย. 62 / 06:33:38
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เปิดฝึกอาชีพหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
19 ก.ย. 62 / 06:32:46
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดงานแสดงมุฑิตาจิตแก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
19 ก.ย. 62 / 06:31:53
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชิญชวนธงฟ้าประชารัฐเข้าร่วมโครงการ ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
19 ก.ย. 62 / 06:31:10
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด ประจำปี 2562
19 ก.ย. 62 / 06:30:20
จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนดจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดการค้าชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนรัฐคะยาที่อำเภอขุนยวม
19 ก.ย. 62 / 06:29:14
รพ.พะเยา เชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ พระบรมราชชนก
19 ก.ย. 62 / 06:26:15
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกหมอนวดพิการ รองรับบริการและท่องเที่ยว จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก จ.พะเยา
18 ก.ย. 62 / 19:19:52
สืีอมวลชนแพร่เปิดรับบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัยอุบลราชธานี
18 ก.ย. 62 / 18:27:30
องคมนตรีประชุมติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์พื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
อุณหภูมิ เชียงใหม่

ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph