ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ ทั่วไป
เรื่อง : 10 รูปแบบการผลิตสื่อในยุคดิจิทัล
เรียบเรียงโดย : นวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ
ป้อนข้อมูลโดย :

การผลิตสื่อในยุคดิจิตอลเป็นเรื่องท้าทายสำหรับบุคลากร ด้านวิทยุ - โทรทัศน์ เพราะไม่เพียงช่องทางการเข้าถึงสื่อที่หลากหลาย ยังต้องตระหนักถึงพฤติกรรมผู้เสพสื่อ ที่ต่างหันไปเสพสื่อ Social กันแทบ ทุกเพศทุกวัย RNTC สถาบันฝึกอบรมด้านสื่อ จากประเทศเนเธอร์แลนด์ จึงหยิบ 10 รูปแบบ การผลิตสื่อมาปัดฝุ่นใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางการผลิตสื่อที่ต้อง “โดนใจ” กลุ่มผู้ชมผู้ฟังยุคนี้ รูปแบบที่เราคุ้นเคยโดยมีการผสมผสานอย่างหลากหลาย (Wrapper Formats) ประกอบด้วย
1.Magazine – รูปแบบนิตยสารที่มี Presenter (ผู้ดำเนินรายการ) เป็นผู้เชื่อมโยงเนื้อหาแต่ละช่วงเข้าไว้ด้วยกัน
2. Actuality – เหตุการณ์สดที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการตัดต่อ และ ปราศจากการควบคุม
3.Report – การรายงาน โดยมี ผู้รายงาน (นักข่าว/ผู้รายงานข่าว) นำเสนอเรื่องที่ค้นพบโดยใช้เทคนิคการร้อยเรียงนำเสนอให้มีความน่าติดตาม และน่าสนใจ
4.Montage – การตัดต่อเสียง ภาพ ประกอบการบรรยาย และ/หรือ เสียงประกอบ โดย ไม่มี Presenter (ผู้ดำเนินรายการ/ผู้รายงานข่าว/นักข่าว
5.Game – การแข่งขัน ที่มีกติกาเป็นตัวกำหนดและควบคุมผู้เล่นให้อยู่ภายใต้กรอบเดียวกัน
นอกจากนั้น ยังมีการผลิตสื่ออีกในรูปแบบที่ สามารถเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องผสมผสานรูปแบบอื่น หรือ Pure formats ได้แก่
6. Interview – การสัมภาษณ์ ที่ประกอบด้วย ผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ โดยมีการตั้งคำถามที่น่าสนใจ และ ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อเรื่องนั้น ๆ
7.Testimony – การนำเสนอโดยบุคคล (นักข่าว/ผู้รายงานข่าว/ผู้เห็นเหตุการณ์/แหล่งข่าว) ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่นำเสนอแก่ผู้ชมผู้ฟังโดยตรง โดยไม่มีการตัดต่อภาพหรือเสียง
8.Drama – การแสดงผ่านตัวแสดง มีการเขียนบท สคริปต์ และกำหนดลักษณะของตัวแสดง โดยที่ผู้ชมผู้ฟังอาจจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือเหตุการณ์จริง
9.Discussion – การสนทนาที่มี “ประเด็น” เป็นเป้าหมายในการสนทนาและช่วยดึงความคิดความเห็นของผู้ร่วมสนทนาออกมาให้ชัดเจน
10.Demonstration – การสาธิต การทดลอง โดยมี “ขั้นตอน/กระบวนการ” ที่ทำให้ผู้ชมผู้ฟังเกิดความเข้าใจได้แม้ไม่ได้ลงมือทำด้วยตนเอง
ทั้งนี้ 10 รูปแบบการผลิตสื่อดังกล่าว เป็นความพยายามที่คนทำงานด้านสื่อกระจายเสียงและภาพ ใช้เป็นแนวทางการผลิตสื่อที่ต้อง “โดนใจ” กลุ่มผู้ชมผู้ฟังยุคดิจิตอลที่นับวันจะหมางเมิน Mass Media อย่างสื่อวิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ แล้วหันไปเสพสื่อ Social มากขึ้นทุกขณะ
ที่มา : อบรมเชิงปฏิบัติการ “How to make an Impact with Every Programme: 21st Century Media Theories and skills”
อ่าน : 376
16 พฤษภาคม 2559