ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ ขยายผลมติ ครม.
เรื่อง : สาระสำคัญในคำกล่าวของประธานในพิธีเปิด
เรียบเรียงโดย : นวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ
ป้อนข้อมูลโดย :

แต่เมื่อได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ร่างคำกล่าวในพิธีการแล้ว ผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถจัดทำได้โดยศึกษาสาระสำคัญในการเขียนคำกล่าวแต่ละประเภท จากสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. อาทิ คำกล่าวของประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีสาระสำคัญตามขั้นตอนเรียงตามลำดับ ดังนี้
1.คำขึ้นต้น 2.แสดงความยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด 3.แสดงความชื่นชม เห็นด้วย หรือสนับสนุน ในกิจกรรมที่จัดขึ้น 4.แสดงความสำคัญของการจัดกิจกรรม 5.ฝากข้อคิด ข้อแนะนำ หรือข้อสังเกต 6.แสดงความหวังว่ากิจกรรมนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง 7.ขอบคุณผู้จัดและผู้สนับสนุนกิจกรรมนี้ 8.กล่าวเปิด 9.อวยพรแก่กิจกรรมที่เปิด 10.อวยพรแก่ผู้ที่มาร่วมงาน 11.กล่าวขอบคุณ
เมื่อทราบหลักการเขียนคำกล่าวข้างต้น แล้วเชื่อว่าทุกท่านจะสามารถเขียนคำกล่าวประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักการอย่างแน่นอน
ที่มา : ชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตรทักษะการเขียนหนังสือราชการ เล่มที่ 6 การเขียนคำกล่าวในพิธี โดย สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
อ่าน : 531
21 ตุลาคม 2559