ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ ทั่วไป
เรื่อง : มวลชนสัมพันธ์ (ตัวคูณ) ในงานประชาสัมพันธ์
เรียบเรียงโดย : นวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ
ป้อนข้อมูลโดย :

ให้เกิดขึ้นกับกับบุคคล กลุ่มคน สถาบัน (ชุมชน) ที่องค์กรตั้งอยู่ อันเป็นการสานต่อความสัมพันธ์ขององค์กรในฐานะประชากรที่ดีของชุมชน ส่งผลให้องค์กรได้รับความร่วมมือในฐานะสมาชิกในชุมชน ตลอดจนช่วยเสริมรากฐานที่แข็งแกร่งและยั่งยืนขององค์กรได้อย่างดียิ่ง
งานมวลชนสัมพันธ์ สามารถทำได้หลากกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิ กิจกรรมประเภทเผชิญหน้า เช่น การสัมมนา ประชุม แถลงข่าว อบรม บรรยาย กิจกรรมนิเทศ เช่น การเยี่ยมชมหน่วยงาน การประชาสัมพันธ์สัญจร กิจกรรมรื่นเริงและการแข่งขัน เช่น การแข่งขันกีฬาภายใน/ภายนอกองค์กร การแสดง การประกวด กิจกรรมเพื่อสังคม เช่น เพื่อการกุศล เพื่อการศึกษา เพื่อเสริมอาชีพ ฯลฯ
กิจกรรมในงานมวลชนสัมพันธ์ นอกจากจะสร้างสนใจทางบวกให้เกิดขึ้นแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรม สร้างการจดจำต่อสังคมและสื่อมวลชน ที่สำคัญส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรในระยะยาวอีกด้วย
ที่มา : ข้อมูลจาก หัวข้อเทคนิคการบริหารงานมวลชนสัมพันธ์ อ.อรรจน์ สีหะอำไพ
อ่าน : 540
21 ตุลาคม 2559