ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ ทั่วไป
เรื่อง : จากฟาร์มโคนมพระราชทานสู่ศูนย์กลางกิจการโคนมอาเซียน
เรียบเรียงโดย : นวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ
ป้อนข้อมูลโดย :

โดยในปี พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสทวีปยุโรป ในการเสด็จทรงประทับแรมอยู่ ณ ประเทศเดนมาร์ค ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับกิจการการเลี้ยงโคนมของชาวเดนมาร์คเป็นอย่างมาก ด้วยทรงเล็งเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมจะช่วยให้ชาวไทยได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่า ทั้งยังช่วยให้เกษตรกรไทยได้มีอาชีพที่มั่นคงและเป็นหลักแหล่ง ไม่ต้องบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 รัฐบาลไทยได้รับโอนกิจการฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม ไทย-เดนมาร์ค จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้ชื่อ “องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)” ตั้งอยู่ที่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
อ.ส.ค.เร่งพัฒนาฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คในทุกด้าน เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางด้านกิจการโคนมแห่งภูมิภาคอาเซียน ด้านความปลอดภัยและคุณภาพน้ำนมของไทย โดยการพัฒนาฟาร์มไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและฟาร์มต้นแบบของอุตสาหกรรมผู้เลี้ยงโคนม ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจโคนม จัดตั้งเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโคนมให้เกษตรกรรายย่อยขึ้นที่ จ.เชียงใหม่ และเปิดโอกาสผู้เลี้ยงโคนมจากสมาชิกประเทศในกลุ่มอาเซียนเข้าอบรมในการทำฟาร์มโคนมขนาดเล็กมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่งผลให้วงการโคนมไทย...ก้าวไปสู่ผู้นำอาเซียนด้านผู้เลี้ยงโคนมในอนาคตอันใกล้นี้
ที่มา : http://www.dpo.go.th/
อ่าน : 591
21 ตุลาคม 2559