ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ ทั่วไป
เรื่อง : ศาสตร์พระราชาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
เรียบเรียงโดย : นางนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ
ป้อนข้อมูลโดย :

สำนักเลขาธิการอาเซียนได้น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” องค์ความรู้ด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย
จากความสำเร็จของการสร้างชุมชนเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยมีตัวอย่างความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นแหล่งเรียนรู้ อาทิ โครงการหลวง โครงการปิดทองหลังพระฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 ศูนย์ ฯลฯ และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของคณะผู้แทนระดับกำหนดนโยบายจากกลุ่มประเทศอาเซียน หน่วยงานระหว่างประเทศ ตัวแทนภาคเอกชน และ สื่อมวลชนกว่า 120 คนจาก 13 ประเทศ เพื่อนำไปถอดบทเรียนและจัดทำแนวทางในการผลักดันวิสัยทัศน์อาเซียนให้บรรลุผลในปี 2020 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี 2030
ที่มา : การประชุม ASEAN-China-UNDP Symposium on Financing the Implementation of the SDGs in ASEAN วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงราย
อ่าน : 339
28 พฤศจิกายน 2560