ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ ทั่วไป
เรื่อง : รู้เท่าทันข่าว (News Literacy)
เรียบเรียงโดย : นางนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ
ป้อนข้อมูลโดย :

ในยุคข่าวสารวิ่งตรงวิ่งชนแทบทุกวินาทีผ่านโลกโซเซียลมีเดีย การใช้วิจารณญาณเพื่อให้รู้เท่าทันข่าว (News Literacy) หยุดคิดก่อนส่งต่อจึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน ผู้สื่อข่าว บรรณาธิการ นักสื่อสารมวลชน นักประชาสัมพันธ์ ที่ล้วนมีอิทธิพลทางความคิดของผู้ชมผู้ฟัง เพราะความผิดพลาดในการส่งต่อข่าวแค่ครั้งเดียว ยอมหมายถึงความน่าเชื่อถือทั้ง ต่อบุคคลและองค์กรจะถูกลดระดับลงทันที
Steven Reiner เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารมวลชนดิจิทัลและการกระจายเสียงแพร่ภาพออกอากาศที่มหาวิทยาลัย Stony Brook University แนะวิธีการตั้งคำถามเพื่อตรวจสอบความจริงของข่าวที่ได้รับ 3 ข้อคำถาม คือ What do I know? = เรารู้อะไร How do I know it? = เรารู้ได้อย่างไร และ What DON’T I know? = อะไรที่เรายังไม่รู้ โดยพิจารณาต้องภายใต้กรอบความเป็นธรรม (Fairness) ความสมดุล (Balance) และไม่มีอคติ (Bias)
การประเมินคุณภาพข่าว ก่อนจะสื่อข่าว จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านความน่าเชื่อถือของบุคลากรด้านสื่อ องค์การด้านสื่อ ซึ่งจะนำมาซึ่งการให้ความยอมรับจากประชาชนผู้ชมผู้ฟัง นั่นเอง
ที่มา : การอบรมเชิงปฏิบัติการรู้เท่าทันข่าว (News Literacy Workshop) โดย สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
อ่าน : 773
28 พฤศจิกายน 2560