ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ ทั่วไป
เรื่อง : เรื่องเล่าข้ามสื่อ (Transmedia storytelling) ของสื่อหลักในยุคดิจิทัล
เรียบเรียงโดย : นางนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ
ป้อนข้อมูลโดย :

เรื่องเล่าข้ามสื่อ (Transmedia storytelling) คือ การนำเรื่อง ๆ หนึ่ง เสนอข้ามสื่อ ข้าม Platform โดยปรับเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอให้สอดคล้องเหมาะสมกับคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละสื่อ แต่ละ Platform
Henry Jenkins ผู้เชี่ยวชาญด้าน Transmedia storytelling จากมหาวิทยาลัย Southern California แนะข้อพึงระวังของเรื่องเล่าข้ามสื่อ 2 ประการ คือ 1. Transmedia is not a cross-media เนื้อหาที่จะนำเสนอต้องปรับให้เหมาะสมกับแต่สื่อ 2. Transmedia is not a multimedia เนื้อหาต้องมีหนึ่งเดียวและใช้ความหลากหลายของสื่อในการนำเสนอ
ปัจจุบันสื่อหลัก ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ต่างนำวิธีการ “เรื่องเล่าข้ามสื่อ” มาใช้อย่างแพร่หลาย โดยมุ่งหวังขยายช่องทางการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น อาทิ ในอดีตรายการโทรทัศน์ ความยาว 60 นาที ออกอากาศผ่านช่องของสถานีเพียง 1 ครั้ง หรืออาจจะนำมา Rerun ภายในช่องของตนเอง เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล พบว่า ผู้ผลิตส่วนมากจะนำรายการมาตัดต่อเป็น Clip VDO เผยแพร่ทาง Social Media ไม่ว่าจะทาง YouTube, Facebook, Twitter ฯลฯ และนำเนื้อหาบางส่วนในรายการมาเผยแพร่ผ่าน Blog, Page, Website ฯลฯ จึงไม่แปลกที่องค์กรสื่อ ต่างพากันปรับตัวพร้อมเสริมศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะความรู้ความสามารถก้าวทันการสื่อในยุคสังคมดิจิทัล และมุ่งหวังให้นำความรู้มาใช้ต่อยอดการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร
ที่มา : ข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ Focus Group “การผลิตและเผยแพร่รายการ/ข่าว ผ่านเว็บไซด์ และ Social Media” 23 มิย.2560
อ่าน : 558
28 พฤศจิกายน 2560