ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ ทั่วไป
เรื่อง : การพูดในที่ชุมชน (Public Speaking)
เรียบเรียงโดย : นางนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ
ป้อนข้อมูลโดย :

การพูดในที่ชุมชนหรือการพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking) ต่อหน้าผู้ฟังเป็นจำนวนมาก สิ่งสำคัญที่ผู้พูดต้องตระหนัก คือ ปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ฟัง อาจเรียกได้ว่าการพูดต่อหน้าชุมชนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พูดได้แสดงความสามารถเฉพาะตัวที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ และจำเป็นต้องมีการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ
วิธีการพูดในชุมชน จำแนกได้ 4 วิธีการ คือ พูดแบบท่องจำ คือ การจำเรื่องที่จะพูดแต่ปรับเป็นการพูดที่เป็นธรรมชาติ มีลีลา จังหวะ เหมาะสม พูดแบบมีต้นฉบับ คือ การพูดไปอ่านไป จากบทพูดที่เตรียมมา ควรสบตามผู้ฟังเป็นระยะและไม่ควรก้มหน้าก้มตาอ่าน พูดจากความเข้าใจ คือ การพูดที่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า จดจำเฉพาะหัวข้อสำคัญ ๆ พูดออกมาด้วยความเข้าใจอย่างเป็นธรรมชาติ และพูดแบบกระทันหัน คือ การพูดโดยไม่มีโอกาสเตรียมตัวเลย กรณีนี้ผู้พูดต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และลำดับความคิดตลอดจนเนื้อหาในการพูดให้สอดคล้องกับเรื่องที่ได้รับมอบหมาย
การพูดทั้ง 4 แบบนี้ เป็นวิธีการพูดต่อผู้ฟังในที่สาธารณะ ผู้พูดจะใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย เนื้อหาที่ได้รับมอบหมายให้พูด โอกาส ช่วงเวลา และสถานการณ์ที่เหมาะสม ฉะนั้นการฝึกพูดในที่ชุมชนจึงเป็นวิธีหนึ่งในการปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการทำหน้าที่นักพูดที่ดี
ที่มา : ที่มา http://www.local.moi.go.th
อ่าน : 905
12 มกราคม 2561