ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ ทั่วไป
เรื่อง : 4-D Planning การคิดและออกแบบ Campaign งานประชาสัมพันธ์
เรียบเรียงโดย : นางสาวกรรณิการ์ ลังการ์พินธุ์ สขร.สปข.3
ป้อนข้อมูลโดย :

ปัจจุบันในโลกยุคดิจิทัล พัฒนาการของการสื่อสารก้าวไปสู่รูปแบบใหม่ ที่เรียกกันว่า สื่อ “Application” และสื่อ “New Media” ทำให้ผู้รับสารมีช่องทางการรับสาร และเลือกรับสารที่ตนเองสนใจมากขึ้น ดังนั้นงานประชาสัมพันธ์จึงมีความจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ เพื่อสร้างความสนใจ เกิดการรับรู้ ความร่วมมือ และนำไปสู่การยอมรับข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ของกลุ่มเป้าหมาย
การสร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ การคิดและออกแบบ Campaign รูปแบบใหม่ โดยใช้ หลัก 4-D Planning อันประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การค้นพบ (Discovery) คือ การสำรวจ ทำความเข้าใจกับปัญหา และสรุปผลปัญหาที่ชัดเจน ขั้นตอนที่ 2 การพลิกไอเดีย (Disruption) คือ การกำหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่แตกต่าง โดยใช้สื่อที่เหมาะสม ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนที่ 3 การกระจายไอเดีย (Disparity) คือ การวางแผนการประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมาย โดยกำหนดช่องทาง ระยะเวลา และ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล (Determine) คือ การวัดและประเมินผลกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
การคิดและออกแบบ Campaign ที่โดนใจ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การประชาสัมพันธ์ประสบความสำเร็จ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทำให้เกิดความสนใจ สร้างการรับรู้ เข้าใจ การยอมรับ และนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรอีกด้วย
ที่มา : หัวข้อการวางแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล โดย อ.ปาณิดล ชัยปาณี การอบรมนักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR รุ่นที่ 4 กรมประชาสัมพันธ์
อ่าน : 216
3 กันยายน 2561