ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ เทคโนโลยีวิทยุโทรทัศน์
เรื่อง : การเล่าเรื่องแบบสื่อสารสองทาง (Interactive Storytelling)
เรียบเรียงโดย : นรรศนันท์ ปัญญา
ป้อนข้อมูลโดย :

การเล่าเรื่องแบบสื่อสารสองทาง เป็นรูปแบบการเล่าเรื่องแบบหนึ่ง ที่ใช้กระบวนการเล่าเป็นเรื่องราวนิยาย การเล่าแบบนิทาน หรือเป็นเรื่องเล่าร้อยต่อกัน ซึ่งเป็นการสร้างอารมณ์ร่วมให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนได้เดินทางไปกับเรื่องเล่านั้น ทำให้เกิดการจดจำและกลับมาติดตามอย่างต่อเนื่อง และยังเกิดการส่งต่อข้อความหรือเอาไปเล่าต่อได้ รวมไปถึงยังสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริโภคกับเรื่องราวเหล่านั้น ซึ่งรูปแบบดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่นำมาใช้กับการเล่นเกมหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการมาเล่นและมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับเกมนั้น โดยการที่จะสามารถดึงผู้บริโภคให้เข้ามามีส่วนร่วมได้ รูปแบบการสื่อสารดังกล่าว ต้องมีความสนุก ให้ความรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ กับผู้บริโภค สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่เข้ามาเล่น
ปัจจุบัน การเล่าเรื่องแบบสื่อสารสองทาง (Interactive Storytelling) ถูกนำมาใช้ทางสื่อโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook และ Instagram ไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทสินค้า ละคร หรือภาพยนต์ สำหรับ ข้อดีในการเล่าเรื่องแบบสื่อสารสองทาง (Interactive Storytelling) นั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเนื้อหาที่จะสื่อสาร โดยสามารถสร้างความน่าสนใจและสามารถสอดแทรกเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เข้าไปได้อย่างแนบเนียนอีกด้วย ผู้บริโภคจะใช้เวลาและใช้ปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหานั้นได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อผู้บริโภคนั้นได้รู้สึกได้ตอบโต้ หรือได้ทำการเรียนรู้ผ่านการลงมือ ที่ทำเรียนรู้มากกว่าการอ่านอย่างเดียวนั้นเอง ทำให้เกิดความจำขึ้นมาอย่างระยะเวลายาวนาน และจะทำให้ผู้บริโภคยังใช้เวลาและสนุกกับสิ่งที่ปฏิสัมพันธ์โดยไม่รู้ตัว ซึ่งยังสามารถส่งผลไปถึงการแชร์ต่อไปได้อย่างมากอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้ยังสามารถเก็บข้อมูลของผู้บริโภคที่แสดงความสนใจหรือแสดงความคิดเห็นผ่านเรื่องราวที่ได้สื่อสารออกไป ทำให้สามารถทำให้เข้าใจผู้บริโภคได้มากขึ้นนอกจากการใช้ข้อมูล และสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้มาสร้างเนื้อหาให้ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมาย ทำให้เรื่องราวที่นำเสนอสามารถดึงดูดใจและเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น
ที่มา : การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค “ABU New Media Workshop: Interactive Storytelling Building Engaging Digital Narratives”
อ่าน : 267
2 พฤษภาคม 2562