ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ เทคโนโลยีวิทยุโทรทัศน์
เรื่อง : การผลิตรายการให้ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย
เรียบเรียงโดย : นฤมล มั่นวงค์วิโรจน์
ป้อนข้อมูลโดย :

นายหวัง ซินยี่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Dragon TV บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กล่าวว่า การผลิตสื่อโทรทัศน์ให้มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์กลุ่มผู้ชม ควรยึดหลักสำคัญ 3 ประการ คือ 1) รูปแบบรายการ ต้องมีคำจำกัดความรายการที่ต้องการนำเสนออย่างชัดเจน เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการนำเสนอไปสู่กลุ่มผู้ชม 2) การถ่ายทอดสู่ผู้ชม ต้องกำหนดว่ารายการที่จะนำเสนอจะสามารถดึงอารมณ์ร่วมของผู้ชมได้อย่างไร และ 3) การเล่าเรื่องที่ดี คือ การจัดลำดับเนื้อหา ภาพ ให้สอดคล้อง มีความน่าสนใจ และน่าติดตาม โดยมี 3 เทคนิค ที่จะสามารถผลิตรายการให้ดึงดูดใจผู้ชมคือ 1) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสังคม คือ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคน เช่น คนรัก ครอบครัว หรือ คนในสังคม 2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก 3) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคน คือ ความสามารถ หรือ สมรรถนะของคน
นางสาวโจอี้ โซว ผู้บริหารบริษัท Wings Media บริษัทในเครือของ Shanghai Media Group (SMG)บริษัทผู้ผลิตสื่อขนาดใหญ่ของนครเซี่ยงไฮ้ ได้กล่าวว่า “การสร้างชุมชนสำหรับกลุ่มผู้ชมรายการ” ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสื่อกับผู้ชมรายการ นอกจากจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมแล้ว ยังถือเป็นกลยุทธ์ในการเผยแพร่สื่อและการดึงดูดใจผู้ชม รวมทั้งยังเป็นช่องทางที่จะทราบถึงความต้องการของผู้ชม และสามารถวิเคราะห์ผลสำเร็จของรายการได้อีกทางหนึ่งด้วย
ที่มา : การสัมมนาระดับนานาชาติ เรื่อง “Television and Radio Program Production” ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
อ่าน : 438
8 กรกฎาคม 2562