ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ ประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ตามดูผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่เหลี่ยงเจียง นครฉงชิ่ง
เรียบเรียงโดย : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
ป้อนข้อมูลโดย :

จากการศึกษาดูงานดังกล่าวของคณะสื่อมวลชนไทย ทำให้ทราบสวนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลของฉงชิ่ง จะเป็นพื้นที่สวนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลที่น่าสนใจมาก ตั้งแต่ในเรื่องของการส่งเสริมข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีอัจฉริยะของฉงชิ่ง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของตลาดสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล The Park หรือสวนอุตสาหกรรมแห่งนี้จึงได้กลายเป็นแนวหน้าสำหรับการพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีอัจฉริยะในฉงชิ่งเป็นอย่างมาก เศรษฐกิจดิจิทัลที่นี่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงล มีข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในการส่งเสริมการรวมอินเทอร์เน็ตข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และปัญญาประดิษฐ์กับเศรษฐกิจที่สามารถทำได้จริง
สำหรับการพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่ได้ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดนิ่ง นำไปสู่การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่ใหม่เหลียงเจียง นอกจากนี้ยังช่วยให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก้าวไปสู่การพัฒนาคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง สวนดังกล่าวนี้ ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างแพลตฟอร์มนวัตกรรม ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ มีการวิจัยและพัฒนาในระดับจังหวัดสูงมาก นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญมาดูแลอีกมากมาย
พื้นที่ใหม่เหลียงเจียง มีการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่นำโดยข้อมูลขนาดใหญ่ การก่อสร้างฐานการสาธิตสำหรับผู้ประกอบการและนวัตกรรมและโซนสาธิตนวัตกรรมแห่งชาติจะถูกเร่ง ซึ่งจะช่วยในการสร้างระบบนโยบายที่ดีขึ้นสำหรับการสนับสนุนนวัตกรรมซึ่งถ้ามองด้านการค้าขายระหว่างประเทศ มีการเชื่อมโยงจากจีนมาไทย และต่อไปก็จะมีการเชื่อมโยงสินค้าไทยส่งมาขายในประเทศจีนมากขึ้น ขณะเดียวกันจีนยังคงตระหนักให้ประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อม รู้จักการประหยัดพลังงาน โดยการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า แทนการใช้รถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมัน เป็นต้น
สวนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลของฉงชิ่ง เหลียงเจียง ครอบคลุมพื้นที่การวางแผนทั้งหมด ๔๐.๘ ตารางกิโลเมตร เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นกลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัลในฉงชิ่ง คาดว่าภายในปี ๒๕๖๓ มูลค่าผลผลิตรวมของสวนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลของฉงชิ่งเหลียงเจียง จะสูงถึง ๕๐ พันล้านหยวน (๗.๘๑ พันล้านดอลลาร์) ซึ่งบริษัทที่เข้ามาร่วมนี้ ได้มีบริษัทของ Alibaba, Baidu และ China Coal Technology Engineering Group ได้จัดตั้งสำนักงานในสวนสาธารณะ ซึ่งโครงการที่ลงนามส่วนใหญ่จะเป็นการเงิน การบริการที่ทันสมัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อุทยานแห่งนี้จะพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานดิจิตอลอุตสาหกรรมประยุกต์ดิจิตอล และอุตสาหกรรมบริการดิจิตอลและจะส่งเสริมการพัฒนาแบบบูรณาการของข้อมูลขนาดใหญ่ได้แก่ การรวบรวมการจัดเก็บการทำความสะอาด การวิเคราะห์การสร้างภาพและการแลกเปลี่ยนปริมาณข้อมูล เป็นต้น
ในพื้นที่แห่งนี้ เจ้าหน้าที่ได้มีการตั้งความหวังไว้ว่า "ภายในปี ๒๕๖๓ จะมี บริษัทเศรษฐกิจดิจิทัลมากกว่า ๓,๐๐๐ แห่งตั้งรกรากอยู่ในสวนสาธารณะ จะมีการแนะนำและปลูกฝัง บริษัท ชั้นนำ ๓๐ แห่งในเศรษฐกิจดิจิทัล จากนั้นสวนอุตสาหกรรมจะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจข้อมูลขนาดใหญ่ โดยมีเป้าหมายเพื่อบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น บิ๊ก ดาต้า ปัญญาประดิษฐ์ โมบายอินเทอร์เน็ตอีกกว่า ๑๐๐ แห่ง เป็นต้น ซึ่งเขตเศรษฐกิจใหม่เหลี่ยงเจียง นครฉงชิ่ง แห่งนี้ รัฐบาลท้องถิ่นยังได้วางแผนที่จะเพิ่มการสนับสนุนและปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อรองรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ต่อไปอีกด้วย นี่คือความก้าวหน้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่เหลี่ยงเจียง นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ที่มา : การเดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมกระชับความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างประเทศ จีน – ไทย ณ เมืองฉงชิ่ง และเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๓ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
อ่าน : 141
13 กรกฎาคม 2562