คณะรัฐมนตรี อนุมัติในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2562/63 ราคากิโลกรัมละ 8.50บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ โดยข้าวโพดต้องมีความชื้น 14.5%

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 9 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 40 ครั้ง

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งว่า คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2562/63 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ให้เกษตรกรได้รับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับราคาตลาด เพื่อเป็นการใช้กลไกตลาดในการสร้างเสถียรภาพราคาในระยะยาวและมีความยั่งยืน

          ชนิดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สามารถเข้าร่วมโครงการการประกันรายได้จะต้องมีความชื้น 14.5% ยกเว้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ กำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 8 บาท 50 สตางค์ ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ เกษตรกรผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินส่วนต่าง จะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 และต้องเป็นเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยตนเองและกรรมสิทธิ์เป็นของเกษตรกร โดยเกษตรกรสามารถใช้สิทธิ์ได้ในช่วงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ในทะเบียนเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2563

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
ผู้เรียบเรียง : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ