บธจ. เริ่มรับฟังความเห็นประชาชนต่อร่างพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรม (องค์การมหาชน) ในโซนภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 10 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 60 ครั้ง

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน ต่อร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรม (องค์การมหาชน) โดยเริ่มรับฟังในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแห่งแรก

 

วันนี้ (10 ม.ค. 63) ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ในฐานะคณะทำงานของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน เกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรม (องค์การมหาชน) โดยสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดขึ้นเพื่อให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว โดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 200 คน

บจธ. เป็นหน่วยงานรัฐ ประเภทองค์การมหาชน มีภารกิจกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน โดยได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2559 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ในการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินกิจการของ บจธ. อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก บจธ. เป็นหน่วยงานชั่วคราว และจะสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการในปี 2563 ดังนั้น บจธ. จึงมีความจำเป็นต้องจัดตั้งธนาคารที่ดิน หรือองค์กรอื่น ที่มีรูปแบบการดำเนินงานทำนองเดียวกันกับธนาคารที่ดิน เพื่อยกระดับให้เป็นหน่วยงานถาวรในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้านที่ดินทำกิน โดยที่พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง บจธ. ได้กำหนดให้กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารที่ดินต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งให้ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามบทบัญญัติมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ผ่านช่องทางต่างๆ

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีความเห็นพ้องกันว่า หน่วยงานที่จะก่อตั้งขึ้นใหม่นี้ จะใช้ชื่อว่า “สถาบันบริหารจัดการเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม (องค์การมหาชน)” ซึ่งขณะนี้ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม (องค์การมหาชน) ได้ยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทาง บจธ. จึงได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว ใน 6 ภูมิภาค เริ่มต้นในภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแห่งแรก นอกจากนี้ยังได้เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ รวมถึงส่งหนังสือสอบถามความคิดเห็นไปยังหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ด้วย เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นไปอย่างทั่วถึง ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

สำหรับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมด บจธ. จะดำเนินการรวบรวมและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นให้เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเสนอเรื่องไปยัง พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อที่จะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบได้ภายในเดือนมีนาคม 2563 และคาดว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2563 โดยมีเงินทุนประเดิมจากรัฐบาลประมาณ 6,000 ล้านบาท

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พยุงศักดิ์ เทพแก้ว
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ