องคมนตรีติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 10 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 72 ครั้ง

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง เร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานการเก็บน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และการใช้ประโยชน์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง

 

  วันนี้ (10 ม.ค. 63) ที่ ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง โดยมีคณะทำงานอาสาสมัคร หัวหน้าสถานีวิจัยศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และผู้แทนหน่วยงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมประชุม

 

  องคมนตรีได้ให้แนวทางในการปฏิบัติงานแก่คณะผู้เข้าร่วมประชุม การทำงานของโครงการหลวงที่ประสบผลสำเร็จ จนกลายเป็นต้นแบบของการพัฒนาบนพื้นที่สูง และกำลังจะก้าวขึ้นไปเป็นแบบอย่างการพัฒนาทางเลือกสู่ความยั่งยืนในเวทีโลก เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่ช่วยกันผลักดันให้การดำเนินงานสำเร็จ จนกลายเป็นต้นแบบ โครงการหลวงโมเดล ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ทำงานตลอด 50 ปี ตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อขจัดปัญหาความยากจน ฝิ่น การทำเกษตรแบบเลื่อนลอย และการทำลายสิ่งแวดล้อม

 

  จากนั้น ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ได้ให้คำแนะนำในการรองรับภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น โดยเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในการเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค การใช้น้ำอย่างประหยัด ซึ่งทางโครงการหลวงได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน และยังมีหน่วยงานอื่นๆ อีกหลายหน่วยงานที่เข้ามาร่วมบูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ถือว่าเป็นด่านแรกในการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะส่งผลมาสู่ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ราบ เนื่องจากเป้าหมายสำคัญ คือ การผลิตพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในปี 2563 การส่งเสริมเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผัก ผลไม้ จะเน้นความเข้มข้นของการดูแลในเรื่องระบบมาตรฐาน ที่สร้างความเชื่อมั่น เชื่อถือแก่ผู้ผลิต ผู้บริโภค มุ่งผลิตวัตถุดิบและอาหารที่มีคุณค่า ปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพที่ดี และยังมีนโยบายที่จะนำองค์ความรู้ต่างๆ แบบอย่าง และหลักการส่งเสริมการผลิตพืชที่ปลอดภัยของโครงการหลวง เผยแพร่ไปสู่เกษตรกรกลุ่มอื่นๆ ในพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อที่ชาวไทยจะได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยในทุกรูปแบบ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศราวุธ เจิมจันทร์
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ