จังหวัดเชียงใหม่ ถอดบทเรียนความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 10 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 21 ครั้ง

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 พร้อมหาแนวทาง มาตรการ ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

            ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานดูแลความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 นำข้อมูล สถิติ และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ มาวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิต  ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้ง กำหนดแผนงาน แนวทาง มาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ตลอดจนเร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563

            ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอแนะแนวทางแก้ไข โดยเห็นควรบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะการกวดขันจับกุมผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย 100% และควรมีการบังคับใช้กฎหมายการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างจริงจัง เข้มงวด โดยเน้นการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เยาวชนอย่างเด็ดขาด และให้เข้มงวดกวดขันร้านค้า สถานบันเทิง ไม่ให้เปิดเกินเวลาตามกฎหมายกำหนด รวมไปถึงปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด หากมีอุบัติเหตุทางถนนที่มีสาเหตุเกิดจากเยาวชนเมาแล้วขับ ให้สืบหาถึงแหล่งที่มาของการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และดำเนินคดีจนถึงที่สุด นอกจากการให้บังคับใช้กฎหมายแล้ว จะต้องควบคู่กับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง และต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม และสร้างสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
ผู้เรียบเรียง : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ