จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมประกาศสงครามขยะ และกิจกรรม เดิน ปั่น รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 12 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 73 ครั้ง

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมประกาศสงครามขยะ และกิจกรรม เดิน ปั่น รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างการรับรู้ต่อประชาชน 

              

            นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมประกาศสงครามขยะ และกิจกรรม เดิน ปั่น รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดขึ้น ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบพิธีปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การประกาศสงครามขยะ และกิจกรรมเดิน ปั่น รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก , ปล่อยขบวนจักรยานรณรงค์ และเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมเดินรณรงค์ในตัวเมืองพะเยาด้วย

            นางสาวธิดา ไกรนรา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอย ของประเทศ ปี 2559 ถึง ปี 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตามนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย ตามแหล่งกําเนิดตามหลักการ 3 ช คือการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของจังหวัดพะเยา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดและ เป็นรูปประธรรม จังหวัดพะเยา  จึงได้กำหนดการจัดกิจกรรม ประกาศสงครามขยะ  เพื่อสร้างแรงกระตุ้น ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐภาคเอกชน  และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อบรรลุตามเจตนารมณ์ “พะเยา สะอาด น่าอยู่”

            ด้านนายณรงค์ อินโส หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมของทุกปี จังหวัดพะเยาจะเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัยของประชาชนและ และทัศนะวิสัยของการคมนาคม ทั้งทางบก และทางอากาศ ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมความพร้อม การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม เดินปั่นรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในครั้งนี้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ