ผู้ว่าฯลำพูน ขอทุกหมู่บ้านให้ความร่วมมืองดเผากิ่งไม้ใบไม้ และห้ามเผาขยะในชุมชน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 13 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 200 ครั้ง

คุณภาพอากาศภาพรวมเริ่มมีผลกระทบกับสุขภาพของประชาชน ผู้ว่าฯลำพูน ขอทุกหมู่บ้านให้ความร่วมมืองดเผากิ่งไม้ใบไม้ และห้ามเผาขยะในชุมชน

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.บ้านกลาง อ.เมือง, ลำพูน ประจำวันจันทร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 10:00 น. พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 60 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนทั่วไปสวมใส่หน้ากากอนามัย กลุ่มเสี่ยงงดกิจกรรมกลางแจ้ง และใส่หน้ากากอนามัย N95 ป้องกันฝุ่นละออง ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์คุณภาพอากาศจังหวัดลำพูน ประจำวันที่ 13 มกราคม 2563 คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ” สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐาน ได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าเท่ากับ 62 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) * ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. ข้อแนะนำประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่พบค่า PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ประชาชนทั่วไป เฝ้าระวังสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง สวมหน้ากากอนามัยแบบ N95 เฝ้าระวังสุขภาพเป็นพิเศษ

ด้านนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จังหวัดลำพูน มีแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ระยะ คือระยะเตรียมการ ระยะรับมือ และระยะสร้างความยั่งยืน โดยให้นายอำเภอเป็นผู้บริหารจัดการในพื้นที่ หน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ช่วยควบคุมดูแลอย่างเต็มที่ ในการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าตามหลักวิชาการ อย่าให้เกิดไฟป่า สำรวจพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก และแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการดับไฟป่า พื้นที่ริมทาง ถนนทางหลวง ทางหลวงชนบท เส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง และริมทางรถไฟ ให้มีการตัดหญ้าสองข้างทางเพื่อกำจัดเชื้อเพลิงเข้มงวดเฝ้าระวังมลพิษฝุ่นควันจากโครงการการก่อสร้างขนาดใหญ่ และ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ พื้นที่เกษตรกรรม ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกร งดเผา ตอซังฟางข้าว เปลือกหรือซังข้าวโพด ขอให้นำมาแปรรูปเปลี่ยนเป็นอาหารสัตว์ หรือนำมาอัดก้อนเพื่อขายเป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล หรือผลิตเป็นถ่านอัดแท่งเพื่อเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการไถกลบและทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว

และพื้นที่หมู่บ้าน ต้องความร่วมมืองดเผากิ่งไม้ใบไม้ และห้ามเผาขยะในชุมชน ให้ใช้วิธีทำปุ๋ยหมักในเสวียน ขอบวงบ่อซีเมนต์ หรือในยางรถยนต์เก่า เป็นต้น โดยขอให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างจิตสำนึกหยุดเผา เข้าไปรณรงค์แบบเคาะประตูบ้านจับเข่าพูดคุยกับผู้ที่มีอาชีพหาของป่า และคนมีพฤติกรรมเผาในที่โล่งให้ครบทุกหมู่บ้าน ตลอดจนให้มีการเตรียมการป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพหมอกควัน จัดทำพื้นที่ปลอดฝุ่น หรือ Safety Zone ให้ครบทุกตำบล สั่งการประชาสัมพันธ์ผ่านทางหอกระจายข่าว ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดลำพูน ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน สถานีวิทยุชุมชนจำนวน 53 แห่ง และจอประชาสัมพันธ์ LED และช่องทางออน์ไลน์ต่างๆ ขอให้ทุกส่วนปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด โดยอัตโนมัติ  ตามระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน ตามระดับของค่าดัชนีคุณภาพอากาศ หรือ AQI ที่แบ่งเป็น 3 ระดับ  สีเหลือง  สีส้ม และสีแดง

ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์ปัญหาหมอกควันในจังหวัดภาคเหนือ ทั้ง 9 จังหวัดประกอบด้วย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย และตาก ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกัน มีสภาพภูมิประเทศพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ ล้อมรอบด้วยภูเขา เมื่อความกดอากาศสูง หรืออากาศเย็น แผ่ปกคลุมเข้ามา จะส่งผลให้อากาศเคลื่อนตัวช้า ไม่ถ่ายเท ทั้งนี้ข้อมูลคุณภาพอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 - 13 มกราคม 2563 เริ่มมีสถานการณ์หมอกควันเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัด 6 จังหวัด ได้แก่ ตาก แพร่ พะเยา ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นเร็วกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งมีปัจจัยมาจากความกดอากาศสูงแผ่เข้ามาปกคลุมทำให้ฝุ่นควันที่เกิดจากการจราจร การก่อสร้าง การเผาพื้นที่เกษตรกรรม เผาพื้นที่วัชพืชในที่รกร้างว่างเปล่า เผากิ่งไม้ใบไม้ และเผาขยะในชุมชน สะสมจนทำให้มีปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ยังอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน(สีส้ม) จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศอย่างเข้มข้นและจริงจัง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ /ผู้สื่อข่าว สวท.ลำพูน 053525565
ผู้เรียบเรียง : มัณฑนา อาษากิจ /ผอ.สวท.ลำพูน 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ