คณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค ของรองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและหมอกควันไฟป่า

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 63 ครั้ง

วันนี้ (15 ม.ค.62) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยนางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่16 และคณะ ลงพื้นที่ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 16  ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อาทิ ปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ทั้งภัยแล้งและอุทกภัย  การพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำ การจัดการที่ดินในชุมชน และปัญหามลพิษจากหมอกควัน รวมถึงการสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมทั้งตรวจติดตามผลการดำเนินงานของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินงบกลางในอำนาจหน้าที่ของรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในครั้งนี้

พลเรือเอก พิเชฐ  ตานะเศรษฐ  หัวหน้าคณะทำงานฯ กล่าวว่า  การเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 16 ที่จังหวัดเชียงราย เพื่อกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของรองนายกรัฐมนตรี  และรับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรคในพื้นที่ และความเหมาะสมของโครงการที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนเงินงบกลาง  รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  พร้อมทั้งให้คำแนะนำ  สนับสนุนให้ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งจังหวัด กลุ่มจังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา ที่อาจส่งผลกระทบทั้งเศรษฐกิจและความมั่นคงในระดับชาติ เช่น การค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว ปัญหาผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น  การบุกรุกที่ดินของรัฐ  โดยขอให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งรัดการปฏิบัติงาน และดำเนินการอย่างจริงจัง ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

จากนั้น ในช่วงบ่าย คณะพลเรือเอก พิเชฐ  ตานะเศรษฐ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอแม่จัน เพื่อตรวจสภาพความเหมาะสมและความพร้อมของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่้อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผ่านศึก หมู่ 10 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย งบประมาณ 2 ล้านบาท ที่ทำการปกครองอำเภอแม่จันเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ พร้อมพบปะและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการอีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กนกพร เพียรช่างคิด สวท.เชียงราย
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก สวท.เชียงราย
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ