ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวการดำเนินงานศูนย์อำนวยการฯฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเปิดตัว Application Air Cmi

  • ข่าวจาก : ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 148 ครั้ง

วันนี้ (15 ม.ค 2563) ที่ห้องประชุมศูนย์อำนวยการสั่งการฯ ฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการฯฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการนำ Application Air Cmi ระบบบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควัน และวัดค่าคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ มาใช้เป็นครั้งแรก โดยสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป. ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ กรมควบคุมมลพิษ กรมประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการข้อมูลร่วมกัน โดยมุ่งสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน เพื่อสนับสนุนการทำงานของจังหวัดเชียงใหม่ในการบริหารจัดการและควบคุมสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศ และเป็นต้นแบบการใช้ระบบสารสนเทศในการบริการจัดการปัญหาฝุ่นควันอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกำหนดแนวทางมาตรการเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด

ทั้งนี้ นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้เป็นผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของภาครัฐในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ร่วมชี้แจงการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานสื่อในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และ สื่อโซเชียล เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง พร้อมตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนในครั้งนี้ด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทายาท ถีระแก้ว
ผู้เรียบเรียง : ราตรี จักร์แก้ว
แหล่งที่มา : ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ