ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ไฟป่าและหมอกควันพร้อมขับเคลื่อนการทำงานทุกมิติเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

  • ข่าวจาก : สปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 19 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ที่ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่(ไฟป่าและหมอกควัน) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่ได้ประกาศกำหนดวันห้ามเผา และกำหนดเขตควบคุมไฟป่าเนื่องด้วยในช่วงฤดูแล้ง ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี พื้นที่จังหวัดแพร่มักประสบปัญหามลพิษจากหมอกควัน ซึ่งมีสาเหตุจากการเผาในพื้นที่ป่า การเผาพื้นที่การเกษตร การเผาวัชพืชริมทาง และการเผาขยะมูลฝอยในชุมชน ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดจังหวัดแพร่ที่เป็นแอ่งกระทะ สภาวะอากาศที่แห้งแล้งและนิ่ง ความกดอากาศสูงแผ่ปกคลุม ทำให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนบดบังทัศนวิสัย และส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอีกด้วย เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 15 และมาตรา 29 จังหวัดแพร่จึงกำหนดให้วันที่ 1 กุมภาพันธ์- 30 เมษายน 2563 เป็นช่วงวิกฤตหมอกควัน และกำหนดให้ทุกพื้นที่ของหมู่บ้านในท้องที่จังหวัดแพร่เป็นเขตควบคุมไฟป่า ห้ามเผาทุกชนิดอย่างเด็ดขาด

ดังนั้นจึงขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่ บ้านผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ร่วมมือกันดำเนินตามมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะระยะเวลา 90 วันตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเฉียบขาดต่อไป และประกาศห้ามเผาในห้วงวันที่ 10-20 มกราคม 2563 เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย

สำหรับสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นละอองของจังหวัดแพร่ ข้อมูลการตรวจพบจุดความร้อนระบบ Modis เปรียบเทียบของเดือนมกราคม 2562 เกิดจากความร้อน 11 จุด ปี 2563 เกิดจุดความร้อน 11 จุดข้อมูลการตรวจพบจุดความร้อนระบบ ViiRS ประจำเดือนมกราคม 2563 พบจุดความร้อน 126 จุด จากนั้นที่ประชุมได้นำเสนอแผนดำเนินการ และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแพร่ อาทิเช่น สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ สำนักงานจัดการทรัพยากรทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 แพร่ และอำเภอทั้ง 8 อำเภอ เน้นจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองคนเข้าป่า ป้องปรามและตะเวนพื้นที่เสี่ยง ปฏิบัติการดับไฟป่าทันทีก่อนลุกลาม รณรงค์สร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องทุกรูปแบบ ฉีดพ่นละอองน้ำลดปัญหาฝุ่นละอองสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ เป็นต้น  /.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
ผู้เรียบเรียง : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : สปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ