จังหวัดลำปาง จัดอบรมเพิ่มศักยภาพเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล “ปั้นมือโปร PR Social”

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 35 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง นำเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มศักยภาพทักษะการสื่อสารในยุคดิจิทัล หวังร่วมผนึกกำลังทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้อย่างถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ระหว่างวันที่     15 – 16 มกราคมนี้
ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ดำเนินการจัดฝึกอบรม “เพิ่มศักยภาพเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล”ตามโครงการประชาสัมพันธ์การบริหารราชการแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง ปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2563 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรม สำหรับการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์มีความรู้ ความเข้าใจในการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สื่อสารข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไปยังประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง 

กิจกรรมประกอบด้วย การฝึกปฏิบัติ “การจัดทำสื่อ infographics เพื่อการประชาสัมพันธ์”โดย นางนวพรรณ ไชยวรรณ อุทัยยศ นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ ส่วนข่าวและรายการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ การบรรยายเรื่อง “เทคนิคการถ่ายภาพและตัดต่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วย smartphone”โดย นายจิรวุฒิ สุเมธเทพานันท์  นายช่างไฟฟ้าอาวุโส สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลกพร้อมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการตัดต่อผลิต VDO Clip ด้วย smartphone และการบรรยายเรื่อง “เทคนิคการ Live Facebook”โดย นายรัชพล งามกระบวน   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ มีบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์  จำนวนกว่า  60  คนเข้าร่วม 

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม“เพิ่มศักยภาพเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล”เป็นกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์การบริหารราชการแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง ปี 2563 เพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามนโยบายของรัฐบาล กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สร้างการรับรู้  เข้าใจ และเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดลำปางได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว บุคลากรประชาสัมพันธ์มีความรู้รวมทั้งมีทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ สามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสนองตอบนโยบายในด้านต่าง ๆ ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติต่อไป//

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ