จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี63 ทั้งด้านการพยากรณ์อากาศ การบริหารจัดการน้ำ และการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 63 ครั้ง

วันนี้ เวลา 13.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางหลังใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ สถานีอุตุนิยมวิทยา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด แม่ฮ่องสอน และอำเภอทุกอำเภอ รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมรายงานการเตรียมความพร้อม

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งสูงจำนวน 396 หมู่บ้าน ใน 7 อำเภอ จากลักษณะภูมิประเทศ ที่เป็นภูเขาสูงห่างไกลจากแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำต้นทุน จึงมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดภัยแล้งได้ อย่างไรก็ตามจากสถิติ 3 ปีย้อนหลัง จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีพื้นที่แล้งซ้ำซาก และไม่ได้มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินภัยแล้ง อีกทั้งไม่ได้มีการใช้เงินด้านการป้องกันและยับยั้งเชิงป้องกัน

สำหรับการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562-2563 จะมีการใช้กลไกระบบบัญชาการเหตุการณ์ตามกฎหมาย และแผนว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยได้มอบหน่วยงานรับผิดชอบเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง แบ่งเป็น 3 กลุ่มภารกิจหลัก ประกอบด้วย กลุ่มพยากรณ์ กลุ่มบริหารจัดการน้ำ และกลุ่มปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยให้ทำการสำรวจตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค พร้อมกำหนดมาตรการรับมือ อาทิ การจัดทำแผนสำรองน้ำ การหาแหล่งน้ำสำรอง การขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำดิบ การขุดขยายสระพักน้ำดิบ เพื่อสำรองปริมาณน้ำในการอุปโภคบริโภค รวมถึงการสูบส่งน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงไปยังระบบการผลิตน้ำประปา และให้กำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นพื้นที่นำร่อง การพัฒนาพื้นที่รับน้ำ หรือแก้มลิงชั่วคราวที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำถาวร ตลอดจนการพิจารณาจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ที่มีการควบคุมคุณภาพน้ำที่กักเก็บ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีความสะอาด ปลอดภัย เพียงพอสำหรับการใช้ประโยชน์

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
ผู้เรียบเรียง : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ