ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 86 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที

วันนี้ (15 ม.ค. 63) ที่ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการสั่งการฯฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเขียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวมาตรการตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่เพื่อลดปัญหาฝุ่นควันฯ รวมถึงแถลงระบบบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควันและ Application (AirCMI) พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ฯ ของทั้ง 25 อำเภอ ผ่านระบบวีดีโอ conference โดยมีหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการแถลงครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อทราบปัญหาและมาตรการแก้ไข โดยเฉพาะอำเภอที่ปรากฏสถานการณ์ไฟป่า ตาม Hotspot ที่ปรากฏในแต่ละวัน

          นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงนี้ได้เน้นย้ำในเรื่องของการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด โดยในเขตพื้นที่ชุมชนห้ามมิให้มีการกำจัดวัชพืช ขยะ หรือสิ่งอื่นใดโดยการเผาอย่างเด็ดขาด ในส่วนของพื้นที่การเกษตร หากมีความจำเป็นต้องการเผาวัชพืชในพื้นที่ ต้องมีการขออนุญาตจากกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในเขตปกครองนั้นๆ เพื่อแจ้งต่อนายอำเภอก่อนดำเนินการเผาทุกครั้ง

          ขณะเดียวกัน สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ กรมควบคุมมลพิษ กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมอนามัย และกรมประชาสัมพันธ์  จัดทำระบบบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควัน และแอปพลิเคชัน (AirCMI) ซึ่งนำร่องในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยครอบคลุมทั่วทั้ง 25 อำเภอ เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้ทราบแนวทางการป้องกันสุขภาพจากภาวะคุณภาพอากาศที่ย่ำแย่ ทั้งยังเป็นต้นแบบในการใช้ระบบสารสนเทศบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควันอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป

          ด้านการรณรงค์ลดต้นเหตุค่า Pm 2.5 ในเขตเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตชุมชนเมือง ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์ และกำหนดให้มีการจัดสถานที่พื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน (Safety Zone) ในสถานประกอบการสาธารณสุขทุกแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลประจำจังหวัดและอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง จำนวน 254 แห่ง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในสังกัด และสำนักงาน/ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จำนวน 280 แห่ง ด้านภาคเอกชน ได้เชิญชวนร้านอาหาร ร้านกาแฟ และศูนย์การค้า ซึ่งขณะนี้มีการตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้ว 21 แห่ง และอยู่ระหว่างการดำเนินการออกตรวจประเมินสถานที่ หากผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะติดสติกเกอร์เพื่อแสดงให้ประชาชนทราบต่อไป ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดส่งแผนการบริหารจัดการหน้ากาก N95 สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่ม ได้แก่ โรคทางเดินหายใจ โรคหอบหืด โรคหัวใจและหลอดเลือด หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ให้แก่ อปท.นำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดหาและเตรียมพร้อมแจกจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไป

          ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ทั้ง 25 อำเภอ รวมถึงข้าราชการในพื้นที่ทุกคน ทุกสังกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันสอดส่องดูแลเอาใจใส่และร่วมชี้แจงให้ประชาชนในท้องที่ปฏิบัติตามข้อสั่งการของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรวบรวมและรายงานมายังศูนย์อำนวยการฝุ่นควันระดับจังหวัดให้ทราบทุกวัน และหากพบเห็นการกระทำผิดช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุและจับกุมผู้กระทำผิด  เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรป้าไม้ สัตว์ป่า รวมทั้งการเกิดปัญหามลพิษฝุ่นควันในเชียงใหม่ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้เมื่อพบการกระทำความผิดดังกล่าว และสำหรับผู้ที่พบเบาะแสและพบการเผาทั้งในที่โล่งหรือพื้นที่ป่า สามารถแจ้งหน้าที่ตำรวจ ที่หมายเลข 053-232019 และ 053-112725 หรือสายด่วน 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง และประชาชนสามารถดาวน์โหลด App ผ่อดีดี (PODD) โดยค้นหาชื่อ PODD สามารถสมัครได้ทั้งในระบบแอนดรอย และระบบ IOS

 

         

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม /นันธิกา กิจปาโล/ จุฑารัตน์ น้ำพ่วง/ศศิวรรณ บรรพบุรุษ // ภาพ-ข่าว
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ