จังหวัดน่าน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนต้นแบบการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี โดยการใช้องค์ความรู้ จากโครงการหลวง

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 52 ครั้ง

    (15 ม.ค.63) นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนต้นแบบการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี โดยการใช้องค์ความรู้จากโครงการหลวง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน โดยมีนายประชา แสนกลาง นายอำเภอสองแควกล่าวรายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ฯพร้อมกับ ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ และเกษตรกรในชุมชนพื้นที่ ที่เข้าร่วมโครงการให้การต้อนรับ

     วัตถุประสงค์การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนต้นแบบการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี โดยการใช้องค์ความรู้จากโครงการหลวง เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การใช้สารคมี การลดพื้นที่การปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด การเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกไม้ยืนด้นเน้นการปรับระบบการปลูกพืช เพื่อให้ชุมชนบนพื้นที่สูงมีคุณภาพชีวิดและสิ่งแวดล้อมที่ดี การจัดงานในครั้งนี้มีการเผยแพร่ผลสำเร็จของเกษตรกรจากการนำองค์ความรู้ของโครงการหลวงมาปรับใช้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร และรายได้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ด้วยการปลูกพืชในระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการหลวง มีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม และเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงให้แก่กษตรกร และผู้สนใจทั่วไปได้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ของตนเอง ภายในงานมีการจัดกิจกรรม เช่น การเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การประสบการณ์จากชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดสู่การลด ละ เลิก การใช้สารเคมี เยี่ยมชมนิทรรศการองค์ความรู้โครงการหลวง องค์ความรู้จากหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ พร้อมการสาธิตและฝึกปฏิบัติต่างๆ เช่น การวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต การขยายพันธุ์พืช การทำปุ๋ยหมัก เป็นต้น

     ทั้งนี้มีกิจกรรมเข้าฐานเรียนรู้มีทั้งหมด 9 ฐาน ที่มีชุมชนบ้านใหม่เป็นต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้การปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการหลวงให้กับเกษตกร หน่วยงาน และผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้องค์ความรู้โครงการหลวง องค์ความรู้ของสถาบัน องค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในงานพัฒนาพื้นที่สูงได้ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ
ผู้เรียบเรียง : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ