รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการสัมมนา เรื่องยุทธศาสตร์นำพาการพัฒนายางพาราทั้งระบบ แผนยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 90 ครั้ง

อาคารเอนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน จังหวัดน่าน ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่าน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดวทีการสัมมนา  เสวนาเรื่องยุทธศาสตร์นำพาการพัฒนายางพาราทั้งระบบ แผนยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 ) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาและเสวนาได้ร่วมกันระดมความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ  เพื่อนำขยายผล จากการระดมความคิดเห็นไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมชาวสวนยาง มีรายได้สูงขึ้น และสม่ำเสมอ   สถาบันพัฒนาการเกษตรกรฯ มีความเข้มแข็งและเป็นที่พึ่งของเกษตรกร โดยมี นายขจรลักษณ์ นวลพรหมสกุล รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย  พร้อมด้วย ผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับ

                          ซึ่งการเสวนาครั้งนี้   เรื่อง "กู้วิกฤตยางพาราไทย ด้วยกลไกยางพาราประชารัฐ" ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย คณะกรรมการการยางแห่งประเทศ ไทย ผู้บริหารระดับสูงของการยางแห่งประเทศไทยในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พนักงานการยางแห่งประเทศไทย คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวน ยางระดับประเทศ ระดับเขต ตลอดจนเกษตรกรชาวสวนยางเขตภาคเหนือ   โครงการตั้งโรงงานน้ำยางข้น การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ที่จังหวัดพะเยา เพื่อจำหน่ายภายใน ภายนอกประเทศ รวมทั้งการนำไปใช้ในภาครัฐ จึงเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ 20 ปีมีเป้าหมาย ให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นและสม่ำเสมอ   มีความเข้มแข็งและเป็นที่พึ่งของเกษตรกรฯ มีการบริหารงานแบบมืออาชีพ และมีขีดความสามารถในการทำธุรกิจ พร้อมที่จะรับสืบทอดกิจการต่อจากบิดามารดา มีผู้เข้าร่วมสัมมนาและเสวนาในครั้งนี้ จำนวน 1,500 คน       

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรลือ อินต๊ะไชย/ข่าว/สวท.น่าน
ผู้เรียบเรียง : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ