เกษตรจังหวัดเชียงรายรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร สร้างจิตสำนึก ส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 41 ครั้ง

นายนาวิน อินทจักร เกษตรจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  (ศพก.เครือข่ายด้านการผลิตข้าวอินทรีย์:นายสมชาย อภัยกาวี) บ้านสันสะอาด หมู่ 4 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย โดยมีนายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอพญาเม็งราย นายสันติภาพ  แสงออมสิน หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้จัดงาน และเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

โอกาสนี้ประธานในพิธีได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวคำสัตยาบันของเครือข่ายเกษตรปลอดการเผา จังหวัดเชียงราย ก่อนจะเป็นการสาธิตการไถกลบตอซัง และร่วมหว่านเมล็ดปอเทือง โดย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย และคูโบต้าจุงชัยสหยนต์เชียงราย การสาธิตการอัดฟางก้อน โดย คูโบต้าจุงชัย สหยนต์เชียงราย การสาธิตการเพาะเห็ดฟางในนาข้าว โดย เครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา  และการแข่งขันทำเห็ดฟางอัดก้อน สาธิตการอัดฟางก้อน การหว่านปอเทือง และนิทรรศการของหน่วยงานภาคี

นายนาวิน อินทจักร เกษตรจังหวัดเชียงราย ระบุว่า การรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร เป็นการสร้างเสริมองค์ความรู้ และจิตสำนึกของเกษตรกรให้ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบจากการเผาในพื้นที่เกษตร ร่วมถึงเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกร เพื่อให้สามารถลดปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีทดแทนการเผา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถทำการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : น.ส.ภาภัณฑ์ มะเทวิน
ผู้เรียบเรียง : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ