เกษตรอำเภอฝาง ขอความร่วมมือเกษตรกร งดเผาในพื้นที่การเกษตร

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 29 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 51 ครั้ง

เกษตรอำเภอฝาง ขอความร่วมมือเกษตรกร งดเผาในพื้นที่การเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ และหมอกควันไฟป่า

นายประเสริฐ พรหมวรรณ เกษตรอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในห้วงเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน ของทุกปี สภาพอากาศจะมีหมอกวันปกคลุมหนาแน่นเป็นบริเวณกว้าง โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเผาในที่โล่งทั้งการเผาขยะ การเผาปา การเผาวัสดุทางการเกษตร เช่น ตอชังฟางข้าว กิ่งไม้ใบไม้ เพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตร ทำให้คุณภาพอากาศในห้วงเวลาดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองในอากาศสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร งดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่ทำการเกษตรและขอให้นำเศษวัสดุทางการเกษตรมาใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยน เช่น การทำปุ๋ยหมัก การไถกลบตอซัง การเพาะเห็ด และการทำอาหารสัตว์ทดแทนการผาเพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาลดสาเหตุการเกิดหมอกควันและมลพิษทางอากาศ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
ผู้เรียบเรียง : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ