จังหวัดเชียงราย รณรงค์เข้มงวด ช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ 2563 เน้นการควบคุมจุดตรวจและด่านชุมชนเพิ่มความเข้มขนในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะหลังเที่ยงคืน ขณะที่หน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ เน้นการนำเสนอข้อมู

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 30 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 172 ครั้ง

วันนี้ (30 ธ.ค.62)  นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563  ณ ห้องประชุมอู่หลง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย พร้อมกำชับให้หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ตามข้อสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และข้อสั่งการจากการประชุมสรุปผลของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยให้ทุกอำเภอเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ณ  จุดตรวจและด่านชุมชน เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ได้แก่ เวลา 00.01 – 14.00 น. และช่วงระหว่าง 16.01 – 20.00 น. ให้มีการเฝ้าระวัง ป้องปราม และตักเตือนบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงไม่ให้ออกนอกพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ขณะเดียวกัน ได้มอบหมาย ให้หน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ นำเสนอข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุอย่างครบถ้วน อาทิ ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ  จำนวนผู้บาดเจ็บ  เสียชีวิต  การดำนินคดีตามมาตรการต่างๆ รวมทั้งให้อำเภอแจ้งยังหมู่บ้าน ชุมชนในการประกาศเสียงตามสายเพื่อนำเสนอข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ อันจะเป็นการสร้างความตระหนักแก่ประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนด้วย

          นอกจากนี้ ให้ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานแขวงทางหลวงชนบทเชียงราย แชวงทางหลวงแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 3 และ 2 ในการพิจารณาปรับสัญญาณไฟจราจร และเพิ่มเติมสัญญาณไฟแจ้งเตือนในการลดความเร็ว ในเส้นทางจราจรต่างๆ อาทิ ทางแยก ทางเลี่ยงเมือง ถนนสายหลัก ถนนสายรอง โดยพิจารณาถึงปริมาณของจำนวนรถในแต่ละจุด เพื่ออำนวยด้านความปลอดภัยทางจราจร  พร้อมเน้นย้ำให้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ดำเนินการตามมาตรการ "ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์" ของผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร  ตามคำสั่งของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจราจร และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จะได้รับการแจ้งตำรวจเพื่อตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดตามกฎหมายทุกราย  หากผู้ขับขี่ปฏิเสธการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์  ให้ทางโรงพยาบาลทำการบันทึกการปฏิเสธในเวชระเบียน  เพื่อส่งให้ตำรวจดำเนินการทางกฎหมายจราจรทางบกและกฎหมายอาญาต่อไป

          ด้านการดูแลนักท่องเที่ยวให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งปรับช่วงเวลาการปฏิบัติหน้าที่และเพิ่มความเข้มข้นของการปฏิบัติงานของจุดบริการ โดยเฉพาะเส้นทางที่ไปสู่แหล่งท่องเที่ยว เช่น ภูชี้ฟ้า ผาตั้ง ดอยแม่สลอง ดอยตุง ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้ง ให้มีการสั่งการให้ อปพร. และทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับฝ่ายปกครอง  ณ  จุดตรวจ จุดบริการในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

          สำหรับ วันที่สามของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (วันที่ 29 ธันวาคม 2562) จังหวัดเชียงราย พบการเกิดอุบัติเหตุ 10 ครั้ง  บาดเจ็บ 9 คน  มีผู้เสียชีวิต 2 ราย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก ขับรถเร็วเกินกำหนด เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด มาตรการเมาแล้วขับ ให้ยึดรถ 109 คัน ถูกดำเนินคดี 118 คน ยอดสะสม รวม 3 วัน (27 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 62) เกิดอุบัติเหตุ 37 ครั้ง บาดเจ็บ 36 คน เสียชีวิต 9 ราย

          นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามข้อสั่งการจากส่วนกลาง โดยขอให้ปรับแผนการดำเนินงานเน้นการดำเนินงานในพื้นที่ โดยในอำเภอที่มีระดับความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุสีแดงและสีส้ม ให้เพิ่มความเข้มขันใน  "ด่านชุมชน" อย่างต่อเนือง และให้ฝ่ายปกครอง ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครต่าง ๆ ร่วมกันดำเนินงานเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เน้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ การขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ และไม่สวมหมวกนิรภัย  พร้อมให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังจุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จุดทางตัดรถไฟทั้งที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาต (ทางลักผ่าน) การจอดรถบนไหล่ทางที่อาจก่อให้เกิดอันตราย  รวมทั้ง ให้จุดตรวจ จุดบริการเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล ผู้ขับขี่ยานพาหนะในเส้นทางตรงที่มีระยะยาว เพื่อป้องกันการหลับในของผู้ขับขี่  และให้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลรถตู้ส่วนบุคคล และรถกระบะที่บรรทุกคนท้ายกระบะในลักษณะที่ไม่ปลอดภัย โดยการแนะนำ ตักเตือนให้คาดเข็มขัดนิรภัยและสังเกตอาการของผู้ขับขี่ หากพบว่ามีอาการอ่อนเพลีย ให้แนะนำให้หยุดพักก่อนออกเดินทางเพื่อป้องกันการหลับในของผู้ขับขี่  และขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถเช่าให้เข้มงวด กวดขัน ไม่ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่เช่ารถ โดยให้เน้นการเช่ารถจักรยานยนต์ เป็นพิเศษ

          ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที 2 มกราคม 2563 จะมีประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ขอให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันดำเนินการป้องกันและรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 อย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง พร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดได้รับทราบ เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนตลอดช่วงเทศกาล

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : น.ส.กนกพร เพียรช่างคิด
ผู้เรียบเรียง : นายสมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ