Bidding / ข่าว ประกวดราคา
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ร่วมแสดงความคิดเห็น เว็บกรมประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
003641337
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 / 13:11:58     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   เทศบาลตลาดใหญ่ ประกาศยกเลิกการสอบราคาโครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ตามที่เทศบาลตลาดใหญ่ ได้ประกาศสอบราคา ดครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2556 ระยะเวลาจำนวน 10 เดือน ตั้งแต่ธันวาคม 2555 ถึง เดือนกันยายน 2556 กำหนดยื่นวอง ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2555-13 พฤศจิกายน 2555นั้น
ปรากฏว่า ไม่มีผูมายื่นซองเอกสารสอบราคาในเวลาที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินสอบราคาจ้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความถุกต้องเรียบร้อย ตามระบียบฯ และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เห็นควรยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ประจำปีจบประมาณ 2556


ข่าวประกวดราคา จาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
สำนักทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) สอบราคาจ้างเหมาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  07/08/2557   
สำนักทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) สอบราคาจ้างเหมาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  07/08/2557   
แขวงการทางเชียงรายที่ 1 จังหวัดเชียงราย สอบราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ   07/08/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ   07/08/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ  08/08/2557   
เทศบาลตำบลเมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 ศูนย์  08/08/2557   
เทศบาลตำบลป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย สอบราคาจ้างต่อเติม จำนวน 1 โครงการ  07/08/2557   
เทศบาลตำบลแม่ขะจาน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ  05/08/2557   
เทศบาลตำบลห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ   13/08/2557   
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาซื้อเครื่องเรือน จำนวน 1 รายการ  06/08/2557   
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ   19/08/2557   
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ   21/08/2557   
ด้วย เอ็กซ์ตร้า ศิษย์สุริยา อดีตนักมวยดังของจังหวัดแพร่ อายุ 70 ปี ได้ถึงแก่กรรม   22/08/2557   
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด  22/08/2557   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ แจ้งประชาชนผู้มีเงินได้จากค่าเช่าทรัพย์สินเงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ   30/09/2557   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph