Announcement / ข่าว ประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
005140947
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 16 มิถุนายน 2560 / 16:18:47     โดย : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์ดับไฟ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์ดับไฟ จำนวน 150 ชุด ดังนี้ถังน้ำดับไฟแบตเตอรี่ จำนวน 2 เครื่อง/ชุด รวม 300 เครื่องไม้ตบไฟ จำนวน 5 อัน/ชุด รวม 750 อันครอบดับไฟ จำนวน 4 อัน/ชุด รวม 600 อันมีด จำนวน 3 ด้าม/ชุด รวม 450 ด้ามกระติกน้ำพร้อมเข็มขัด จำนวน 6 อัน/ชุด รวม 900 อันไฟฉาย จำนวน 12 อัน/ชุด รวม 1,800 อันหน้ากากกันควัน จำนวน 1 โหล/ชุด รวม 150 โหลผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 9 – 18 มิถุนายน 2560กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ http://maehongson.mnre.go.thสอบถามรายละเอียด โทร 053 695 474 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สิ้นสุดวันที่ : 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด  28/12/2560   
สำนักงานสรรพสามิตประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถยนต์  25/12/2560   
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างไซโลเก็บข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสอบราคาซื้อเครื่องคัดไข่ไก่  16/12/2560   
สำนักงานป้องกัันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 10/2560  15/12/2560   
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการพิเศษจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2/2560  31/12/2560   
จังหวัดแพร่ เตรียมจัดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศลสมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าว  18/12/2560   
สำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย ขอเชิญชวนให้ผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษี มาชำระภาษีประจำปี 2561  30/04/2561   
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ จำนวน 77 รายการ  15/12/2560   
สหกรณ์การเกษตรร้องกวาง จำกัด มีความประสงค์จะประกวดราคาฉางอเนกประสงค์ ขนาด 500 ตัน จำนวน 1 หลัง   18/12/2560   
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขออนุญาต ต่อหนังสืออนุญาตจำหน่าย มีไว้ในครอบครอง ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพกรดแอซิติกล้วน  31/12/2560   
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบุูรพา กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด  09/11/2561   
เทศบาลตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขอความร่วมมือผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษี ไปชำระภาษี ประจำปี 2561   30/04/2561   
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน เชิญชวนผู้ขาย ผู้รับจ้าง เข้าเสนอราคางานจัดจ้างผลิตหลักเขตที่ดิน เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน   18/12/2560   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Graduate Research Conference)  03/01/2561   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประดวกธิดาช้าง ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2561  20/12/2560   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph