Announcement / ข่าว ประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
005238669
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 เมษายน 2561 / 13:39:47     โดย : สวท.แพร่
   เรือนจำจังหวัดแพร่ กำหนดจัดงานพบญาติแบบใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 รวม 5 วัน
เรือนจำจังหวัดแพร่ กำหนดจัดงานพบญาติแบบใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 รวม 5 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังและผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำ ได้รับอนุญาตให้เยี่ยมอย่างใกล้ชิดกับญาติในลักษณะถึงตัว ไม่มีสิ่งกีดขวางให้สนทนาและรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นการสร้างความรักความเข้าใจของสมาชิกในครอบครัวและเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดี มีกำลังใจที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีของสังคมและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข โดยอนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้ไม่เกิน 10 คน ต่อผู้ต้องขัง 1 คน โดยญาติจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ หากไม่มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่อนุญาตให้เยี่ยม กำหนดให้เข้าเยี่ยมวันละ 2 รอบ คือ รอบเช้า เวลา 09.00 น.-11.00 น. และรอบบ่าย เวลา 13.00 น.- 15.00 น. สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ อาคารชั้น 2 เรือนจำจังหวัดแพร่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-5452-2798 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : เรือนจำจังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวแอสฟัลติกท์คอนกรีต สาย พร.ถ. 1-0038 บ้านห้วยอ้อ  31/03/2562   
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตำบลแม่คำมี  31/03/2562   
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จประกวดราคาปรับปรุงระบบประปาสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1 โครงการ  31/03/2562   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทางระหว่าง บ้านปากปง  01/04/2562   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  29/03/2562   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาปรับปรุงสนามฟุตซอล  28/03/2562   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโรงจอดรถภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 4 จุด   28/03/2562   
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน สังกัดเทศบาลเมืองแพร่ เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562   31/03/2562   
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562  30/04/2562   
โรงเรียนบ้านในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเวทคณิต ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 1  31/03/2562   
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคา 4 หลัง สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่  22/03/2562   
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มีความประสงค์จะประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 92 รายการ   28/03/2562   
เทศบาลตำบลตลาดขวัญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด จำนวน 2 โครงการ   22/03/2562   
เทศบาลตำบลตลาดขวัญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างทางระบายน้ำรูปตัว U และวางท่อ ค.ส.ล.  22/03/2562   
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะดำเนินการการสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้นำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562  30/04/2562   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph