Announcement / ข่าว ประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
005238684
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 / 13:19:19     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในตำบลสันนาเม็ง
สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในตำบลสันนาเม็ง โดยทำการจัดเก็บตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561-เดือนกันยายน 2562 รวมระยเวลา 10 เดือน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sannameng.go.th หริือ www.gprocurement.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 053-038140 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง
สิ้นสุดวันที่ : 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวแอสฟัลติกท์คอนกรีต สาย พร.ถ. 1-0038 บ้านห้วยอ้อ  31/03/2562   
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตำบลแม่คำมี  31/03/2562   
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จประกวดราคาปรับปรุงระบบประปาสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1 โครงการ  31/03/2562   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทางระหว่าง บ้านปากปง  01/04/2562   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  29/03/2562   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาปรับปรุงสนามฟุตซอล  28/03/2562   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโรงจอดรถภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 4 จุด   28/03/2562   
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน สังกัดเทศบาลเมืองแพร่ เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562   31/03/2562   
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562  30/04/2562   
โรงเรียนบ้านในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเวทคณิต ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 1  31/03/2562   
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคา 4 หลัง สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่  22/03/2562   
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มีความประสงค์จะประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 92 รายการ   28/03/2562   
เทศบาลตำบลตลาดขวัญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด จำนวน 2 โครงการ   22/03/2562   
เทศบาลตำบลตลาดขวัญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างทางระบายน้ำรูปตัว U และวางท่อ ค.ส.ล.  22/03/2562   
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะดำเนินการการสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้นำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562  30/04/2562   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph