Candidature / ข่าว รับสมัคร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
005297320
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 23 มกราคม 2562 / 13:15:08     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย รับสมัครฝึกอบรมอาชีพฟรี
ด้วยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ได้เปิดการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับสตรี เยาวสตรี และเยาวชน ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และขาดโอกาสทางการศึกษา ในเขต 17 จังหวัด ภาคเหนือ หลักสูตร 6 เดือน และระยะสั้น รุ่นที่ 48 (2/2562) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2562 ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพแล้วมีบริการจัดหางานให้ทำ โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 22 เมษายน 2562
โดยมีหลักสูตร 6 เดือน ดังนี้ หลักสูตร ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก(บริบาล),โรงแรมและบริการ,การตัดเย็บเสื้อผ้า,เสริมสวยสตรี นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรระยะสั้น โดยมีหลักสูตรดังนี้ หลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย,สักคิ้ว 3 มิติ,การตัดผมชาย,นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ,การทำกาแฟและผสมเครื่องดื่ม
หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และ สมัครได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย โทร.0 5372 3950 โทรศัพท์มือถือ. 08 1961 6676 โทรสาร. 0 5395 8055 E-mail. info@vtw-cr.go.th Facebook. www.facebook.com/vtw.chiangrai/


ข่าวรับสมัคร จาก : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
สิ้นสุดวันที่ : 22 เมษายน พ.ศ. 2562

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใหช้ จำนวน 7 รายการ  30/08/2562   
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.  22/08/2562   
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง จัดประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23/08/2562   
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน   30/09/2562   
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาสูตรวิชาชีพระยะสั้น  06/09/2562   
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง แจ้งประชาชน ในชุมชน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง แสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับโครงการไฟฟ้าแสงสว่าง   08/02/2563   
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขายทอดตลาดประเภทไม้สัก จำนวน 12 ท่อน  30/08/2562   
ศูนย์การค้าท็อปพลาซ่า สาขาพะเยา แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ 22 สิงหาคม นี้  22/08/2562   
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์  02/09/2562   
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 ขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลาง  23/08/2562   
แขวงทางหลวงชนบทลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ครุภัณฑ์เครื่องกล  22/08/2562   
กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)  23/08/2562   
เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมแสดงข้อคิดเห็น ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)  23/08/2562   
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด  22/08/2562   
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562  28/09/2562   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph