ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 / 10:16:42     โดย : สวท.แพร่
   ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ มีหรือเคยมีบุตร หรือเคยอบรมเลี้ยงดูเด็ก หรือเคยทำงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน หรือครอบครัว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครได้ที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ถ.ช่อแฮ ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ โทร. 054 533 487 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวรับสมัคร จาก : ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560