ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 / 14:23:57     โดย : งานพัสดุ สปข.3
   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ AM พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ตามโครงการพัฒนการสื่อสารการส่งกระจายเสียงวิทยุภาคภาษาชนเผ่า 7 ชนเผ่า ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ AM พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ตามโครงการพัฒนการสื่อสารการส่งกระจายเสียงวิทยุภาคภาษาชนเผ่า 7 ชนเผ่า ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สิ้นสุดวันที่ : 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560