ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 / 13:29:41     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.สูง 3 เมตร กว้าง 12 เมตร พร้อมขุดลอกคลอง
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.สูง 3 เมตร กว้าง 12 เมตร พร้อมขุดลอกคลอง บ้านห้วยฮี หมู่ 7 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง กำหนดยื่นซองและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. สามารถดูรายละเอียด ได้ที่ www.gprocurement.go.th , www.ldd.go.th หรือโทร 054-269569 ในวันเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560