ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 / 14:33:16     โดย : สวท.แพร่
   เทศบาลเมืองแพร่ ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ต้องเสียภาษีประจำปี พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองแพร่ ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ต้องเสียภาษีประจำปี พ.ศ. 2561 ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ -แบบแสดงรายการที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 - วันที่ 30 เมษายน 2561 -ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีได้ตั้งแต่ วันที่ 3 มกราคม 2561 - วันที่ 31 มีนาคม 2561-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ในวันเวลาราชการ ณ งานผลประโยชน์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ โทรศัพท์หมายเลข 054-511-060 ต่อ 403


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก :
สิ้นสุดวันที่ : 30 เมษายน พ.ศ. 2561