ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 / 11:00:26     โดย : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก) ขนาด 3600 บีทียู และ 50000 บีทียู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ที่เว็บไซต์ www.mhs๑.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053 612 116 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
สิ้นสุดวันที่ : 07 ธันวาคม พ.ศ. 2560