ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 5 ธันวาคม 2560 / 15:59:28     โดย : สวท.พะเยา
   ประกาศสั่งเลิกสหกรณ์การเกษตรตำบลฝายกวาง จำกัด ตำบลฝายกวาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา แจ้งว่ามีประกาศจากนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (พย) 31/2560 เรื่อง สั่งเลิกสหกรณ์การเกษตรตำบลฝายกวาง จำกัด เลขทะเบียนสหกรณ์ 5600000225471 เลขที่ 129 หมู่ 10 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เนื่องจากสหกรณ์หยุดดำเนินกิจการติดต่อกันเป็นเวลาสองปี ตั้งแต่ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาได้ 4 ปี และมีประกาศผู้ชำระบัญชี ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ขอให้เจ้าหนี้ยืนคำทวงหนี้ต่อผู้ชำระบัญชี หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประสงค์จะติดต่อกับสหกรณ์การเกษตรตำบลฝายกวาง จำกัด ขอให้ติดต่อกับนางสาวนงลักษณ์ สุนันต๊ะ ผู้ชำระบัญชี ณ นิคมสหกรณ์เชียงคำ เลขที่ 74 หมู่ 9 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา หรือทางเบอร์โทรศัพท์ 062-6245953 ทุกวันในเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 จังหวัดพะเยา
สิ้นสุดวันที่ : 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560