ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 15 ธันวาคม 2560 / 12:08:34     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   มูลินิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าวตราฉัตร ขอเชิญชวนประกวดเรียงความ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ" ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เงินรางวัลมูลค่ารวม 360,000 บาท
มูลินิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าวตราฉัตร ขอเชิญชวนประกวดเรียงความ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ" ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เงินรางวัลมูลค่ารวม 360,000 บาท
สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2560 - วันที่ 31 มกราคม 2561 สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thairice.org
ส่งผลงานได้ที่ ricefoundthailand@yahoo.com หรือทางไปรษณีย์ : มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ประกวดเรียงความ) 317 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร หรุงเทพมหานคร 10900


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : มูลินิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สิ้นสุดวันที่ : 31 มกราคม พ.ศ. 2561