ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 6 มกราคม 2561 / 10:15:10     โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สปข.3
   สำนักประชาสัมพันธ์เขต3 ประกวดราคาปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบAM(ขนาดกำลังส่ง 10 กิโลวัตต์) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สิ้นสุดวันที่ : 20 มกราคม พ.ศ. 2561