ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 6 มกราคม 2561 / 10:22:52     โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สปข.3
   สำนักประชาสัมพันธ์เขต3 ประกวดราคาปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระบบFM(เครื่องส่งFMกำลังส่ง1กิโลวัตต์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบทดแทน) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สิ้นสุดวันที่ : 20 มกราคม พ.ศ. 2561